PORADNIK

INICJATYWY

PARTNERZY

PORADNIK PRACODAWCY - BHP - PPOŻ - ODO

Zakładka poświęcona aktualnościom z zakresu problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego i pierwszej pomocy przedmedycznej po mału ewoluuje. Pisząc o naszych działaniach usługowych, zrodził się pomysł aktualnych odpowiedzi na pojawiające się i nurtujące naszych kontrahentów problemy. Tak też powstał pomysł stworzenia tematycznego poradnika, w którym będziemy na bieżąco odpowiadać na pojawiające się pytania z naszej branży.
Zapraszamy także do zakładki BHP Retro - czyli archiwalnych zasad, oznakowania i dawnego sprzętu minionych czasów, dotyczących bezpośrednio naszej pracy.
 
Z Pozdrowieniem-  Piotr Bucior & Marek Mróz

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nasz poradnik ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. W żadnym wypadku nie może zastąpić fachowej konsultacji ze specjalistą w danym zakresie działań lub oparcia się o stosowną wykładnię obowiązującego prawa. Autorzy nie odpowiadają za jego treść w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, zastosowaniem niewłaściwym lub brakiem zastosowania się do niej. W poradniku dzielimy się wyłącznie osobistymi doświadczeniami, nabytą wiedzą oraz zasobami, które można znaleźć w ogólnie dostępnych źródłach, bądź publikacjach. Treści zawarte na stronie są wyrazem poglądów autorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich zmiany w dowolnym momencie. Korzystanie z tej zawartości, nie buduje również stosunku nawiązania wiążącej prawnie umowy.

Na naszej stronie znajdują się także linki odsyłające do innych stron, filmów oraz informacji, które uznaliśmy za wartościowe lub ciekawe. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach, ich ewentualne zmiany oraz nie odpowiadamy za politykę ochrony prywatności stosowaną przez ich obecnych lub przyszłych właścicieli.

USŁUGI - KURS I SZKOLENIA

Temat szkoleń w zakresie Bhp to w naszym kraju w wielu przypadkach, kwestia rozwiązywana tak różnie, jak to chyba tylko możliwe… Dlaczego sprawy te niejednokrotnie traktowane są marginalnie ? Skoro wiedza i umiejętności pracowników w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sobie oraz osobom przebywającym w ich środowisku pracy to jeden z priorytetów i zadań dla odpowiedzialnego pracodawcy. Dlaczego  sami pracownicy często lekceważą to zagadnienie ? Odpowiedzi można zapewne szukać nie tyle w wymaganiach szkoleniowych dla określonych grup zawodowych, ale  przede wszystkim w ludzkiej świadomości i nawykom, które powinno się skutecznie kierunkować już od najmłodszych lat.

PRZEPISY BHP

Problematykę szkoleń w zakresie Bhp, szczegółowo reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 180 poz. 1860 ).

Rozporządzenie to szczegółowo określa zasady prowadzenia szkoleń bhp, ich zakres tematyczny, wymagania co do treści i sposobu realizacji programów dla poszczególnych grup zawodowych oraz przypadki i możliwości zwolnienia z określonego rodzaju szkolenia.

Podstawową zasadą, która dotyczy obowiązków ciążących na pracodawcy wynikającej również  z Kodeksu Pracy jest zapewnienie szkolenia odpowiedniego dla rodzaju i zakresu wykonywanych prac, włącznie z informacjami i instrukcjami ich dotyczącymi. Działania szkoleniowe powinny być realizowane w godzinach pracy i na koszt pracodawcy. Ważnym aspektem jest sytuacja kiedy u określonego pracodawcy pracę wykonuje pracownik zatrudniony w innym zakładzie, występuje wtedy konieczność poinformowania go o zagrożeniach dla zdrowia i bezpieczeństwa występujących na jego terenie, co pracownik koniecznie potwierdza podpisem.

SZKOLENIE BHP - TCZEW MALBORK GDAŃSK

Szkolenia bhp utarły się jako nudne i niewiele wnoszące w „efektywność” procesu pracy konieczne do przeprowadzenia czynności organizacyjno-kadrowe, które często są traktowane jako swoiste zło konieczne… Dlaczego taka sytuacja ma miejsce ?

Analizując najczęstsze opinie pracodawców i pracowników można wyciągnąć dwa ogólne wnioski:

  • Kiepska jakość szkolenia ( przygotowanie, prezentowane materiały, „szkolenie” in blanco ),
  • Brak świadomości lub potrzeby dbania o swoje bezpieczeństwo i zdrowie oraz innych osób w procesie pracy i najbliższym otoczeniu.

Naszym zadaniem jako instytucji oraz priorytetem jaki stawiamy sobie za cel w naszej pracy jest organizacja szkoleń w sposób nie tyle zgodny z wymaganiami dla danych grup zawodowych co dbałość o atrakcyjność i czytelność naszych szkoleń. Stawiamy przede wszystkim na szeroko pojętą praktykę – szczególnie w zakresie udzielania pierwszej pomocy jaki i ochrony przeciwpożarowej. Wciągnięcie słuchaczy w dyskusję i wspólną analizę występującego ryzyka zawodowego oraz sposobów jego ograniczania bardzo aktywizuje szkolonych. Przedstawiamy również i poddajemy wspólnej analizie  prawa jak i obowiązki spoczywające na szkolonych w zależności od stanowisk pracy na jakich wykonują swoje czynności służbowe, a także konieczność współpracy i wspólnego frontu na linii Pracodawca - Pracownik, niezbędnej dla prawidłowego działania systemu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uważamy, że tak prowadzone szkolenia, zapadają w pamięć, a przekazana wiedza nie idzie w przysłowiowy eter.

Na szczęście nie brakuje  pracodawców, którym zależy na jakości działań za które tak naprawdę płacą i coraz więcej z nich unika ofert „za złotówkę” lub na zasadzie szkolenia przez internet. Naszym zdaniem taki przekaz jest bardzo nieskuteczny, uniemożliwia bowiem przeprowadzenie praktycznego szkolenia, który jest z jednym  z podstawowych aspektów naszej pracy.

Prowadzone przez nas szkolenia wynikają ze wspomnianego rozporządzenia dzielimy na trzy podstawowe działania:

  • Szkolenia wstępne ogólne,
  • Instruktarz stanowiskowy ( będący częścią szkolenia wstępnego oraz przy zmianie lub dodatkowych zadaniach dla pracownika),
  • Szkolenia okresowe.

Dwa pierwsze zagadnienia to w sumie „naczynia połączone”, które wynikają i wzajemnie uzupełniają swoje treści w przypadku osób nowo zatrudnianych w danej instytucji. Choć dzielą je wymagania co do przekazywanych treści, to zbiega się ich cel, który ma wprowadzić szkolonego w bezpieczny i higieniczny proces pracy.

Szkolenia okresowe, równie ważne, jest  ukierunkowane poprzez ramową tematykę działania, która  powinna być szczególnie dopasowana do specyfiki zakładu, prowadzonego procesu technologicznego, pojawiających się zagrożeń lub innych szczególnych dla instytucji wymagań w tej dziedzinie.

Obie kwestie programowe opiszemy osobnymi artykułami w najbliższym czasie.

Ostatnim ogniwem szkoleniowej układanki jest odpowiednio stworzona dokumentacja z całego procesu zawierająca szczegółowy i zatwierdzony plan, dokumentację szkoleniową i odpowiednie zgodne ze wzorcami zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

Reasumując uważamy że szkolenie bhp nie musi być nudne, wiele zależy nie tylko od nastawienia słuchaczy czy podejścia zlecającego te działania w swojej firmie pracodawcy, ale przede wszystkim od prowadzącego zajęcia. Jakość szkoleń, a co za tym idzie ich atrakcyjność oraz skuteczność  to przede wszystkim rola instytucji szkoleniowych takich jak nasza. Przygotowanie szkolenia nie jest procesem trudnym, ale jego ciekawe i co najważniejsze trafiające do słuchaczy przeprowadzenie to już zupełnie inna sprawa której nie reguluje żaden dokument. Wszystko w rękach odpowiedzialności i profesjonalności szkolących, ich umiejętności przekazu treści i tym czymś co czyni z prowadzącego dobrego szkoleniowca potrafiącego pociągnąć za sobą grupę słuchaczy.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok