PORADNIK

INICJATYWY

PARTNERZY

PORADNIK PRACODAWCY - BHP - PPOŻ - ODO

Zakładka poświęcona aktualnościom z zakresu problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego i pierwszej pomocy przedmedycznej po mału ewoluuje. Pisząc o naszych działaniach usługowych, zrodził się pomysł aktualnych odpowiedzi na pojawiające się i nurtujące naszych kontrahentów problemy. Tak też powstał pomysł stworzenia tematycznego poradnika, w którym będziemy na bieżąco odpowiadać na pojawiające się pytania z naszej branży.
Zapraszamy także do zakładki BHP Retro - czyli archiwalnych zasad, oznakowania i dawnego sprzętu minionych czasów, dotyczących bezpośrednio naszej pracy.
 
Z Pozdrowieniem-  Piotr Bucior & Marek Mróz

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nasz poradnik ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. W żadnym wypadku nie może zastąpić fachowej konsultacji ze specjalistą w danym zakresie działań lub oparcia się o stosowną wykładnię obowiązującego prawa. Autorzy nie odpowiadają za jego treść w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, zastosowaniem niewłaściwym lub brakiem zastosowania się do niej. W poradniku dzielimy się wyłącznie osobistymi doświadczeniami, nabytą wiedzą oraz zasobami, które można znaleźć w ogólnie dostępnych źródłach, bądź publikacjach. Treści zawarte na stronie są wyrazem poglądów autorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich zmiany w dowolnym momencie. Korzystanie z tej zawartości, nie buduje również stosunku nawiązania wiążącej prawnie umowy.

Na naszej stronie znajdują się także linki odsyłające do innych stron, filmów oraz informacji, które uznaliśmy za wartościowe lub ciekawe. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach, ich ewentualne zmiany oraz nie odpowiadamy za politykę ochrony prywatności stosowaną przez ich obecnych lub przyszłych właścicieli.

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy, wynikających z Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, jest zapewnienie swoim pracownikom rzetelnych szkoleń w zakresie Bezpieczeństwa Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej. Pracodawca, odpowiadając bezpośrednio za stan Bhp w jego firmie, naraża się na sporą odpowiedzialność w przypadku ich braku. Ma to szczególne znaczenie, gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku jego pracownika.

Szkolenie wstępne pracownika, składa się z dwóch etapów. Podstawą szkolenia jest Szkolenie Wstępne Ogólne, zwane często i również poprawnie "instruktażem ogólnym". Dotyczy ono bezpośrednio: nowo zatrudnianych pracowników, studentów odbywających u pracodawcy praktykę lub staż, oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu.

SZKOLENIE WSTĘPNE

Szkolenie w zakładzie powinno zapewnić jego uczestnikom przede wszystkim nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących bezpiecznego wykonywania obowiązków na powierzonym mu stanowisku pracy. Dzięki odpowiednio przygotowanemu programowi szkolenia, ukierunkowanemu na docelową grupę w zależności od rodzaju wykonywanej pracy, osoby szkolone zapoznają się z:

 • Ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy,
 • Sposobami ochrony przed występującymi zagrożeniami,
 • Czynnikami środowiska mogącymi mieć wpływ na pracę i pracownika,
 • Regulaminami pracy obowiązującymi w danym zakładzie,
 • Metodami bezpiecznego wykonywania pracy,
 • Zasadach zachowania w sytuacjach awarii i niebezpieczeństwa,
 • Sposobami i zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wspomniany program szkolenia opracowuje pracodawca lub na jego zlecenie jednostka prowadząca działalność szkoleniową w tym zakresie. Szkolenie wstępne ogólne prowadzi pracownik służby Bhp lub osoba wykonująca w zakładzie jej zadania - firma mająca nadzór nad sprawami bhp w danej instytucji. Szkolenie może przeprowadzić również sam pracodawca, jeśli posiada uprawnienia uzyskane w drodze odpowiednich szkoleń jego dotyczących i umożliwiających mu takie czynności. Ukończenie szkolenia kończy się pisemnym potwierdzeniem znajomości zasad i przepisów na stosownej karcie szkolenia wstępnego, którą dołącza się do akt osobowych pracownika. Warto pamiętać że treści karty nie można w żaden sposób modyfikować, co niestety niektórym się zdarza...

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY

Drugim elementem tego procesu jest szkolenie wstępne bezpośrednio na stanowisku czyli "instruktaż stanowiskowy". Ta część szkolenia wstępnego obywa się po szkoleniu ogólnym, również na podstawie opracowanego planu. Instruktaż nigdy nie powinien odbywać się tego samego dnia z pierwsza część szkolenia, raz z racji ilości godzin na niego przeznaczonych a dwa z powodu różnorodnych zadań dla pracownika. Istotnym faktem w tym zakresie także jest konieczność stworzenia na podstawie planu ramowego, szczegółowego planu szkolenia uwzględniającego zagrożenia i czynności wykonywane na danym stanowisku pracy. Instruktaż stanowiskowy dotyczy:

 • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach z narażeniem na czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne,
 • Pracowników przenoszonych na inne stanowisko pracy, na którym występują wspomniane czynniki,
 • Studentów i stażystów na praktyce,
 • Uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie w tym zakresie prowadzi pracodawca lub osoba przez niego wyznaczona, najczęściej kierująca pracownikami. Ważne aby szkolący posiadał stosowne kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe. Niezbędnym jest również ukończone i aktualne szkolenie z zakresu metodyki instruktażu, które jest częścią szkolenia okresowego dla tej grupy zawodowej. Pracodawców i osoby kierujące pracownikami obowiązuje przejście takiego szkolenia nie później niż 6 miesięcy od zatrudnienia lub powierzenia im tych obowiązków, a do tego czasu pracownik ten nie moze prowadzić wspomnianego instruktażu.

Jakość oraz treści przekazane na pierwszym szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa higieny pracy mają tak naprawdę dwa ważne cele. Pierwszy to wspomniane bezpieczeństwo pracownika, wynikające z jego świadomości co do występujących na stanowisku zagrożeń, obowiązków i praw. Drugim "niepisanym" aspektem jest swoiste podejście do problematyki bhp, ukazane ciekawie, rzeczowo i adekwatnie do potrzeb pracownika jak i jego obowiązków, kształtuje jego świadomość ważności profilaktyki w procesie pracy.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok