PIERWSZA POMOC W FIRMIE

Działania w zakresie pierwszej pomocy z punktu widzenia nas w codziennym życiu możemy podzielić na dwie zasadnicze strefy, pomoc służb wykwalifikowanych oraz działania prowadzone w sytuacjach nagłych przez osoby postronne. Zwrócić należy uwagę na fakt, iż jako osoby dorosłe mamy konstytucyjny obowiązek zareagować, i udzielać pomocy osobom poszkodowanym, wszelkimi możliwymi sposobami. Istotne jest w tym momencie również nasze bezpieczeństwo, jako "służba niewykwalifikowana" nie mamy wkalkulowanych takich działań w obowiązki zawodowe i należy kierować się zdrowym rozsądkiem co do ryzyka na jakie się narażamy..

Pierwsza pomoc w naszym życiu osobistym ma dwie strony. Pierwsza z nich to sytuacja na którą trafiamy podczas życia prywatnego - spaceru, wyjazdu itp. Natomiast druga to działania ratownicze, w okresie wykonywanej przez nas pracy zawodowej. Różnią się one małym ale istotnym szczegółem. W pierwszym z nich nie ogranicza nas przede wszystkim "sprzęt" jakiego użyjemy np. do tamowania rany czy usztywnienia złamania, natomiast w drugiej sytuacji gdzie będąc "w procesie pracy", mamy obowiązek korzystać z systemu jaki zapewnił w zakładzie pracodawca. W praktyce i w zgodzie z przepisami prawa osoba odpowiedzialna za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie jaką jest pracodawca na dwa zasadnicze obowiązki:

  • Zapewnić środki do udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia,
  • Wyznaczyć i przeszkolić osoby do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy.

O ile pierwszy z nich, jest prosty i bezapelacyjnie istotny o tyle drugi budzi wiele dyskusji i kontrowersji, bo przecież każdy z nas i tak ma taki obowiązek...

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY

Zapewnienie skutecznego systemu pierwszej pomocy w zakładzie pracy to w zależności od jego wielkości, ilości pracowników i występujących zagrożeń oraz prowadzonego procesu technologicznego, działania mające na celu zabezpieczenie środków sterylnych do działań ratunkowych. W istocie sprawa zbiega się do prawidłowo dopasowanej do zakładu apteczki / apteczek pierwszej pomocy, których wyposażenie jest na bieżąco uzupełnianie i kontrolowane przez wyznaczone do tego celu osoby.

W obecnie funkcjonującym standardzie apteczka powinna zawierać jedynie:

  • sterylne środki opatrunkowe,
  • środki ochronne (rękawice gumowe, maseczka lub ustnik do resuscytacji krążeniowo oddechowej),
  • oraz przybory pomocnicze typu nożyczki, opaska.

W żadnym z wypadków apteczka nie może zawierać leków ani środków odkażających, co jeszcze kilka lat temu było normą.

Apteczka powinna znajdować się w miejscu ogólnodostępnym, być właściwie oznakowana oraz zawierać instrukcję udzielania pierwszej pomocy. Ten ostatni element może wydawać się zbędny, lecz w praktyce w sytuacji wzmożonego stresu, może stać się ważnym źródłem informacji. Na rynku funkcjonuje sporo "gotowych" instrukcji" jednak warto zwrócić uwagę, iż większość z nich zawiera informacje "przestarzałe" niezgodne z obecnymi normami w tym zakresie. Naszym zdaniem lepiej wykonać takie instrukcje samodzielnie, dedykując je również dla zakładu czy osób, których one dotyczą. W większych zakładach pracy lub miejscach użyteczności publicznej coraz częściej spotyka się automatyczne defibrylatory AED. To drogi, ale prosty w użyciu i bardzo skuteczny sprzęt w przypadkach zatrzymania akcji serca u poszkodowanego.

Szczegółowe wymagania opisaliśmy w darmowym kompendium, które można pobrać w naszym sklepie internetowym.

SZKOLENIA PIERWSZEJ POMOCY

Konieczność wyznaczenia osób do udzielania pierwszej pierwszej pomocy w zakładzie pracy wynika bezpośrednio z art.209§ 1 pkt2 lit. a Kodeksu pracy, który stanowi - "pracodawca wyznacza liczbę pracowników do udzielenia pierwszej pomocy, uwzględniając rodzaj i poziom występujących zagrożeń".

Przepis ten jest jednak w pewnym sensie niedoskonały... nie określa jasno ilości osób, ich kwalifikacji itp. praktycznie cała ostateczna decyzja należy do pracodawcy. Warto aby wyznaczając osoby do pełnienia tej funkcji kierować się następującymi wytycznymi:

  • Ilością pracowników,
  • Występującymi w procesie pracy zagrożeniami,
  • Prowadzonym procesem technologicznym i ewentualną zmianowością,
  • Predyspozycjami i umiejętnościami wyznaczanych osób.

Wyznaczone przez pracodawcę osoby do wspomnianych działań powinny zostać dodatkowo przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy, odrębnym dedykowanym dla nich szkoleniem. Co prawda szkolenia wstępne i okresowe zawierają zagadnienia związane z tą problematyką, ale w zdecydowanie niewystarczającym dla sprawnego przekazu wszystkich informacji stopniu. W niedużych zakładach warto przeszkolić tak naprawdę całą załogę, zdobyta wiedza i doświadczenia mogą przydać się nie tylko w procesie pracy, ale i w codziennym życiu prywatnym.


REASUMUJĄC

W każdym zakładzie pracy powinna znaleźć się poprawnie wyposażona i dopasowana do specyfiki firmy apteczka/apteczki oraz jeśli wymagają tego przepisy defibrylator AED. Niezbędne są także instrukcje dotyczące udzielania pierwszej pomocy, zarówno opisowe jak i piktogramowy łańcuch resuscytacji krążeniowo oddechowej oraz osoby wyznaczone przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy.

Czy ten system uchroni nas przed wypadkiem, urazem ? Na pewno nie, wypadki zdarzały się i zdarzać się będą. Pamiętajmy że zapewnienie każdego z elementów tej układanki i jego sprawne działanie może nam pomóc uratować czyjeś życie...

PORADNIK PRACODAWCY - BHP - PPOŻ - ODO

Zakładka poświęcona aktualnościom z zakresu problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego i pierwszej pomocy przedmedycznej po mału ewoluuje. Pisząc o naszych działaniach usługowych, zrodził się pomysł aktualnych odpowiedzi na pojawiające się i nurtujące naszych kontrahentów problemy. Tak też powstał pomysł stworzenia tematycznego poradnika, w którym będziemy na bieżąco odpowiadać na pojawiające się pytania z naszej branży.
Zapraszamy także do zakładki BHP Retro - czyli archiwalnych zasad, oznakowania i dawnego sprzętu minionych czasów, dotyczących bezpośrednio naszej pracy.
 
Z Pozdrowieniem-  Piotr Bucior & Marek Mróz

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nasz poradnik ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. W żadnym wypadku nie może zastąpić fachowej konsultacji ze specjalistą w danym zakresie działań lub oparcia się o stosowną wykładnię obowiązującego prawa. Autorzy nie odpowiadają za jego treść w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, zastosowaniem niewłaściwym lub brakiem zastosowania się do niej. W poradniku dzielimy się wyłącznie osobistymi doświadczeniami, nabytą wiedzą oraz zasobami, które można znaleźć w ogólnie dostępnych źródłach, bądź publikacjach. Treści zawarte na stronie są wyrazem poglądów autorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich zmiany w dowolnym momencie. Korzystanie z tej zawartości, nie buduje również stosunku nawiązania wiążącej prawnie umowy.

Na naszej stronie znajdują się także linki odsyłające do innych stron, filmów oraz informacji, które uznaliśmy za wartościowe lub ciekawe. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach, ich ewentualne zmiany oraz nie odpowiadamy za politykę ochrony prywatności stosowaną przez ich obecnych lub przyszłych właścicieli.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.