PORADNIK

INICJATYWY

PARTNERZY

PORADNIK PRACODAWCY - BHP - PPOŻ - ODO

Zakładka poświęcona aktualnościom z zakresu problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego i pierwszej pomocy przedmedycznej po mału ewoluuje. Pisząc o naszych działaniach usługowych, zrodził się pomysł aktualnych odpowiedzi na pojawiające się i nurtujące naszych kontrahentów problemy. Tak też powstał pomysł stworzenia tematycznego poradnika, w którym będziemy na bieżąco odpowiadać na pojawiające się pytania z naszej branży.
Zapraszamy także do zakładki BHP Retro - czyli archiwalnych zasad, oznakowania i dawnego sprzętu minionych czasów, dotyczących bezpośrednio naszej pracy.
 
Z Pozdrowieniem-  Piotr Bucior & Marek Mróz

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nasz poradnik ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. W żadnym wypadku nie może zastąpić fachowej konsultacji ze specjalistą w danym zakresie działań lub oparcia się o stosowną wykładnię obowiązującego prawa. Autorzy nie odpowiadają za jego treść w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, zastosowaniem niewłaściwym lub brakiem zastosowania się do niej. W poradniku dzielimy się wyłącznie osobistymi doświadczeniami, nabytą wiedzą oraz zasobami, które można znaleźć w ogólnie dostępnych źródłach, bądź publikacjach. Treści zawarte na stronie są wyrazem poglądów autorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich zmiany w dowolnym momencie. Korzystanie z tej zawartości, nie buduje również stosunku nawiązania wiążącej prawnie umowy.

Na naszej stronie znajdują się także linki odsyłające do innych stron, filmów oraz informacji, które uznaliśmy za wartościowe lub ciekawe. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach, ich ewentualne zmiany oraz nie odpowiadamy za politykę ochrony prywatności stosowaną przez ich obecnych lub przyszłych właścicieli.

CZYM WŁAŚCIWIE SĄ INSTRUKCJE BHP ?

Czym właściwie są instrukcje bhp ? Czym różnią się instrukcje bhp od instrukcji stanowiskowych ? Co powinna zawierać prawidłowo wykonana instrukcja bhp ? Kto opracowuje instrukcję bhp, czy jak się utarło pracownik służby bhp, a może tak naprawdę ktoś inny ? Czy instrukcje bhp musimy wieszać w zakładzie ? Jeśli tak, to w jakiej formie spełnić ten obowiązek, a kiedy możemy darować sobie temat oklejania ścian i innych dostępnych płaszczyzn instrukcjami i informacjami istotnymi dla bezpieczeństwa pracy ? Jak widać, temat jest szeroki. Zapraszam do kompendium wyjaśniającego niuanse tego jakże ważnego, a często bagatelizowanego tematu...

Zgodnie z Kodeksem Pracy: Art. 2374 § 2. „(…) Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy (…)”. To nadrzędne założenie generowane przez wykładnię Kodeksu Pracy jest swoistym meritum, jeżeli chodzi o instrukcje bhp. Nie daje ono jednak pełnej dozy informacji, choćby czy  wszystkie instrukcje są obowiązkowe oraz czy na muszą być na wszystkich stanowiskach. Absurdem było by przecież udostępnianie pracownikowi instrukcji bhp przy obsłudze choćby temperówki czy przyborów do pisania. Każdy z nas wykonuje te czynności na co dzień i nie potrzebuje przecież do tego żadnych szczegółowych instrukcji postępowania. W tym ciekawym aspekcie z pomocą przychodzi akt wykonawczy do Kodeksu Pracy, jakim jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W § 41.1 tegoż rozporządzenia zapisano: (…) Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące... (wymieniono poniżej). Dlatego też Instrukcje Bhp są obowiązkowe dla prac:

 1. stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
 2. obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
 3. postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
 4. udzielania pierwszej pomocy.

Posługując się tą wykładnią prawa, otrzymujemy odpowiedź na podstawowe pytanie: instrukcje bhp są obowiązkowe tam, gdzie wykonuje się prace, przy których występuje zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników.

Warto pamiętać, że instrukcje BHP należy traktować jako dokument regulacji wewnątrzzakładowej. W zależności od specyfiki zakładu, jego działalności oraz ustaleń pracodawcy, instrukcje bhp występują zaraz obok uchwał, zarządzeń, procedur oraz wytycznych mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa wykonywanych prac. Podczas tworzenia tych dokumentów warto mieć na uwadze, iż dokumenty te mogą być odniesieniem zarówno do wykonywanej pracy (czynności) lub do danego stanowiska pracy, np. stolarza. Instrukcja Bhp ma określić najważniejsze zasady postępowania oraz zminimalizować możliwość wystąpienia niepożądanego zdarzenia, wypadku lub awarii. W praktyce oprócz określenia instrukcja bhp, można również znaleźć określenie: stanowiskowa instrukcja bhp – względem prawa oba te terminy jaki i same dokumenty są tożsame. Różnice pomiędzy ich treścią oraz formą przekazu mogą wynikać z czysto technicznego zastosowania, ponieważ przykładowo:

 1. Instrukcja bhp dla spawacza – typowa instrukcja stanowiskowa.
 2. Instrukcja bhp przy spawaniu gazowym – typowa instrukcja bhp dla danej lub danych czynności wykonywanych podczas pracy.

CO POWINNA ZAWIERAĆ INSTRUKCJA BHP ?

W handlu dostępna jest cała masa instrukcji bhp, która jest stworzona... niezgodnie z prawem. Dlaczego ? To proste, większość z nich nie spełnia podstawowych standardów jeśli chodzi o ich zawartość. Wiele do życzenia pozostawia także czasem ich wartość merytoryczna. Rodzi to dość poważne zagrożenie, bo skoro to pracodawca odpowiada w zakładzie pracy za stan bhp,  to także pracodawca udostępnia instrukcje bhp, a nie producent. Zakup i udostępnienie "wadliwej" instrukcji odbije się więc czkawką nie producentowi instrukcji bhp lecz pracodawcy, który ją udostępnił. Wspomnianą wyżej zawartość instrukcji bhp reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W § 41.2 niniejszego rozporządzenia zapisano: (…) Instrukcje powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów (…).

W praktyce oznacza to, że instrukcja bhp powinna zawierać następującą stałą strukturę treści:

 1. Czynności przed rozpoczęciem pracy,
 2. Czynności, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,
 3. Czynności po zakończeniu pracy;
 4. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających niebezpieczeństwo.

W instrukcji bhp można, a nawet powinno się zawrzeć dodatkowe informacje, istotne z punktu charakterystyki danego stanowiska pracy, zakładu lub procesu technologicznego oraz dokumentacji technicznej używanych urządzeń, maszyn i narzędzi. Wszystko to wpływa na poprawę bezpieczeństwa oraz minimalizuje możliwość wystąpienia sytuacji niepożądanej - wypadku lub awarii urządzenia. Co zatem warto zawrzeć w instrukcji bhp dodatkowo ?:

 1. Uwagi ogólne / podstawowe warunki bezpieczeństwa,
 2. Czynności zabronione pracownikowi / zabronione podczas pracy,
 3. Czynności po zakończeniu pracy lub / i uwagi końcowe.

KTO OPRACOWUJE INSTRUKCJĘ BHP ?

Wydawać mogło by się, że tutaj sprawa jest jasna: ... Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom ... udostępnić czyli domyślnie także opracować. Czy tak do końca ? Przecież pracodawca prowadzący zakład nie zawsze jest "fachowcem" w danej dziedzinie. Dlatego też najlepszym rozwiązaniem tej sytuacji, jest powierzenie wykonania instrukcji pracownikowi, często kierownikowi działu brygadziście, który nie tylko doskonale zna proces technologiczny, ale także występujące podczas prac zagrożenia oraz możliwe awarie obsługiwanych maszyn i urządzeń. Gdzie zatem jest rola "behapowca", któremu często wrzuca się to zadanie w obowiązki ? Otóż służba bhp jeśli została powołana ma za zadanie - zaopiniować opracowane instrukcje bhp, co do ich zgodności z prawem, między innymi ich zakresem oraz treścią opracowania.

JAK UDOSTĘPNIĆ PRACOWNIKOM INSTRUKCJE BHP ?

Kolejne słowa definiujące to część wspomnianych wyżej wykładni prawa. Są to dwa klucze: ...do stałego korzystania... oraz ...aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy (…)”.

Jak rozmieć ten temat ?

Stałe korzystanie to nie tylko powieszenie instrukcji na ścianie ale także możliwość:

 • umieszczenia instrukcji w ogólnych zasobach sieciowych,
 • umieszczenia instrukcji w ogólnie dostępnej teczce bhp, itp.

Generalnie każda znana oraz przystępna dla pracowników forma będzie dobra. Czy będzie to plastikowa tablica, czy zalaminowany wydruk. Nieważne. Ty decydujesz, co będzie bardziej efektywne oraz ekonomiczne dla Twojej firmy. W naszej praktyce zalecamy natomiast umieszczanie instrukcji bhp, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz instrukcji postępowania w przypadku zagorzenia lub pożaru w miejscach do tego dedykowanych. I tak odpowiednio warto je umieścić:

 • przy stwarzających zagrożenie maszynach i urządzeniach,
 • punktach pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • punktach ze podręcznym sprzętem gaśniczym.

Ostatni aspekt niniejszego artykułu, to wspomniana wyżej aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy. Kiedy się jej podjąć i na jakiej podstawie ? Tutaj nie ma precyzyjnych odniesień lub ukierunkowanej wykładni prawnej. Logicznym i zasadnym natomiast jest prowadzenie okresowych przeglądów instrukcji bhp (ich stanu, obecności, dostępności) oraz uwzględnienie w powyższym ich zawartości. W szczególności warto zwrócić uwagę na zmieniające się wymagania, badania środowiska pracy oraz występujące w procesie pracy zagrożenia. Często aktualizacja tego obszaru, to także swoiste uzupełnienie zasobu instrukcji o nowe, opisujące wprowadzone w proces pracy urządzenia i maszyny, a także ewentualne zmiany technologii lub rozwiązań zastosowanych w zakładzie pracy.

Jeśli masz problem ze skonstruowaniem właściwych instrukcji bhp dla Twojego zakładu, pochłaniają Cię inne obowiązki, lub po prostu chcesz mieć pewność dobrze wykonanego a przy tym ekonomicznego dokumentu, zapraszamy do kontaktu z nami. Niebawem uruchomimy także sklep internetowy. W dziale Instrukcje znajdziesz szereg gotowych szablonów dla poszczególnych urządzeń, maszyn oraz rodzajów prac. Jeśli nie znajdziesz tego czego szukasz, napisz do nas - wykonamy instrukcje według Twoich potrzeb. Będziesz mógł także zapisać się na nasz newsletter, aby otrzymywać informacje o nowych dokumentach oraz darmowych plikach, które mogą pomóc Ci bezpiecznie prowadzić działalność gospodarczą.

Biuro Obsługi Firm PIO-MAR s.c. Kontakt

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.