PORADNIK

INICJATYWY

PARTNERZY

PORADNIK PRACODAWCY - BHP - PPOŻ - ODO

Zakładka poświęcona aktualnościom z zakresu problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego i pierwszej pomocy przedmedycznej po mału ewoluuje. Pisząc o naszych działaniach usługowych, zrodził się pomysł aktualnych odpowiedzi na pojawiające się i nurtujące naszych kontrahentów problemy. Tak też powstał pomysł stworzenia tematycznego poradnika, w którym będziemy na bieżąco odpowiadać na pojawiające się pytania z naszej branży.
Zapraszamy także do zakładki BHP Retro - czyli archiwalnych zasad, oznakowania i dawnego sprzętu minionych czasów, dotyczących bezpośrednio naszej pracy.
 
Z Pozdrowieniem-  Piotr Bucior & Marek Mróz

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nasz poradnik ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. W żadnym wypadku nie może zastąpić fachowej konsultacji ze specjalistą w danym zakresie działań lub oparcia się o stosowną wykładnię obowiązującego prawa. Autorzy nie odpowiadają za jego treść w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, zastosowaniem niewłaściwym lub brakiem zastosowania się do niej. W poradniku dzielimy się wyłącznie osobistymi doświadczeniami, nabytą wiedzą oraz zasobami, które można znaleźć w ogólnie dostępnych źródłach, bądź publikacjach. Treści zawarte na stronie są wyrazem poglądów autorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich zmiany w dowolnym momencie. Korzystanie z tej zawartości, nie buduje również stosunku nawiązania wiążącej prawnie umowy.

Na naszej stronie znajdują się także linki odsyłające do innych stron, filmów oraz informacji, które uznaliśmy za wartościowe lub ciekawe. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach, ich ewentualne zmiany oraz nie odpowiadamy za politykę ochrony prywatności stosowaną przez ich obecnych lub przyszłych właścicieli.

Jak szacuje Urząd Ochrony Danych Osobowych, znaczna część małych i średnich przedsiębiorców, nie wdrożyła jeszcze wymagań wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. U. E. L 119/1 z 4 maja 2016 r.) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Pojęcia takie jak poufność, dostępność oraz integralność przetwarzanych danych, funkcjonują szczątkowo lub wcale, co niesie za sobą sporą dozę zagrożeń.

Wychodząc naprzeciw potrzebom małych i średnich przedsiębiorców proponujemy usługę opartą o stałe wsparcie w zakresie Ochrony Danych Osobowych, w formie supportu działalności polegający na:

 • inwentaryzacji funkcjonującego systemu przetwarzania danych w firmie,
 • wydaniu zaleceń co do wymaganych zmian lub wdrożeń w zakresie przetwarzanej dokumentacji oraz systemów informatycznych,
 • opracowaniu wymaganej dokumentacji w zakresie przetwarzania danych osobowych,
 • stałym wsparciu doradczym naszych specjalistów.

Do naszych zadań w takiej współpracy należy wskazywanie przedsiębiorcy (zleceniodawcy) działań niezbędnych do zapewnienia zgodności systemu ochrony danych z wymogami RODO, w szczególności poprzez:

 • opiniowanie umów, w tym w szczególności umów przetwarzania danych osobowych, procedur, dokumentów, pism związanych z ochroną danych osobowych i doradzanie Zleceniodawcy w tej kwestii,
 • przekazywanie informacji na temat interpretacji wydanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mających zastosowanie do przedmiotu działalności Zleceniodawcy,
 • wskazywanie konieczności dostosowywania obowiązujących u Zleceniodawcy dokumentów niezbędnych w zakresie ochrony danych osobowych do wszelkich zmian w zakresie prawa, zaleceń organów, sądów a także zmian organizacyjnych, prawnych lub funkcjonalnych odnoszących się do Zleceniodawcy,
 • udzielanie na żądanie władz Zleceniodawcy zaleceń, co do oceny skutków dla ochrony danych,
 • konsultowanie projektów odpowiedzi na korespondencję skierowaną do Zleceniodawcy przez osoby, których dane dotyczą, w przedmiocie związanym ze rozpatrywaniem złożonych przez nie zapytań i skarg,
 • ocenę stwierdzonych u Zleceniodawcy incydentów bezpieczeństwa pod kątem konieczności zgłoszenia ich do organu nadzorczego, jako naruszenie ochrony danych osobowych.

Podejmują się współparcy deklarujemy możliwość zapewnienia pracodawcy dodatkowego wsparcia eksperckiego polegającego na:

 • audycie funkcjonującego u Zleceniodawcy systemu ochrony danych osobowych i przedstawienia jego wyników w formie pisemnego raportu,
 • pomocy w zgłaszaniu naruszeń ochrony danych osobowych ich do organu nadzorczego oraz pomocy w prowadzeniu postępowań wyjaśniających mających na celu ustalenie ich przyczyn,
 • działaniach zwiększających świadomość personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania w postaci szkoleń organizowanych okresowo lub doraźnie z częstotliwością określoną przez Zleceniodawcę,
 • przygotowywaniu materiałów szkoleniowych w postaci plików w formacie *.pdf lub *.ppt, przeznaczonych do samokształcenia ze strony personelu Zleceniodawcy,
 • reprezentowaniu Zleceniodawcy w kontaktach z urzędami, organami, instytucjami i klientami w zakresie przetwarzania danych osobowych,
 • asystowaniu przy kontrolach dotyczących ochrony danych osobowych, prowadzonych przez organ nadzorczy lub inne podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa.

Wdrożenia w firmie Rodo, nie powinno traktować jako przykrej konieczności podyktowanej najczęściej obawą przed wysokimi karami w przypadku rażących zaniedbań. Poprawę bezpieczeństwa informacji oraz ochronę danych osobowych, warto wdrożyć mając na celu nie tylko zadbanie o bezpieczeństwo całej firmy, ale często również właściwe uporządkowanie tego nieco marginalizowanego w instytucjach, a tak ważnego tematu.

Wartością dodaną dla proponowanych usług, jest możliwość ich rozbudowy o wsparcie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, na preferencyjnych dla zleceniodawcy warunkach współpracy.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.