INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO (IBP) – WYMAGANIA PRAWNE

Ochrona przeciwpożarowa i związana z nią Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, jest obowiązkiem wynikającym z Ustawy o Ochronie Przeciwpoża­rowej. Art. 1 niniejszej Ustawy określa konieczność realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:

 • Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
 • Zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
 • Prowadzenie działań ratowniczych.

Zgodnie z art. 4 wskazanej ustawy właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

 • Przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
 • Wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
 • Zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
 • Zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
 • Przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
 • Zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
 • Ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Szczegółowe zasady ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz wyposażenia ich w sprzęt, urządzenia przeciwpożarowe i ratownicze reguluje Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, które nakłada na właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów oraz placów składowych i wiat (z wyjątkiem budynków jedno­rodzinnych) obowiązek opracowania „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego”.

KIEDY IBP JEST WYMAGANA ?

Obowiązek opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego występuje w obiektach lub ich częściach stanowiących odrębne strefy pożarowe w przypadku, gdy:

 • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 m3,
 • kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m3,
 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m 2,

Obowiązek opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dotyczy także każdego innego obiektu, gdzie występuje strefa zagrożenia wybuchem.

JAKIE TREŚCI IBP POWINNA ZAWIERAĆ ?

Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu bądź jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnej, magazynowej oraz inwentarskiej, opracowuje Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego zawierającą:

 1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania ) i jego warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem,
 2. Określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym,
 3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia,
 4. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane,
 5. Warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania,
 6. Sposoby zapoznawania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji,
 7. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami,
 8. Plany obiektów obejmujące także ich usytuowanie oraz terenu przyległego
  z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
 • Powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
 • Odległości od sąsiednich budynków,
 • Parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
 • Występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub strefach pożarowych,
 • Kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
 • Lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
 • Podziału obiektu na strefy pożarowe,
 • Warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
 • Miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
 • Wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
 • Hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
 • Dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.

W Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego należy także wskazać osobę, osoby lub podmiot ją opracowujący.

  KTO MOŻE OPRACOWAĆ IBP ?

  Osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym wypadku zaznajamiające z przepisami przeciwpożarowymi, powinny posiadać:

  1. Wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej albo mieć wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa lub uzyskać uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego – inżyniera pożarnictwa, lub;
  2. Powinny posiadać co najmniej wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub mieć tytuł zawodowy technika pożarnictwa lub uzyskać uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu technika pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego – technika pożarnictwa.

  NAJCZĘSTSZE BŁĘDY W IBP ?

  Do najczęstszych błędów w opracowanych Instrukcjach Bezpieczeństwa Pożarowego, na jakie się natrafiamy można zaliczyć min:

  • Brak wymaganych zgodnie ze wspomnianym wyżej zakresem obowiązkowych punktów instrukcji,
  • Nieczytelne bądź bardzo słabej jakości zdjęcia, rysunki lub plany obiektu,
  • Brak związku treści instrukcji ze stanem faktycznym,
  • Odniesienia do niekatulanego stanu prawnego,
  • Plagiaty innych Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

  Jeśli potrzebujesz wykonania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, bądź masz wątpliwości co do zasadności jej opracowania – skontaktuj się z nami – Tutaj.

  Zapraszamy Cię również do naszego bezpłatnego newslettera – Poradnika Pracodawcy – w którym omawiamy zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy, ochrony danych osobowych i kadr. Zapisać się do newslettera możesz TUTAJ. Jeżeli sam planujesz dystrybucję własnego newslettera, polecamy polskiego dostawcę, z którego usług sami korzystamy – Getresponse – zapewniającego nie tylko świetne narzędzie ale także perfekcyjną obsługę klienta.

  Opracowanie / Marek Mróz – Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej.

  Niniejszy wpis nie jest sponsorowany. Poniżej zamieszczamy ciekawe linki afiliacyjne do najlepszych książek i poradników w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Dokonując z nich zakupu, wesprzesz rozwój poradnika. Dziękujemy.

  Pierwsza Pomoc – kupisz tutaj,

  Podstawowe obowiązki pracownika i pracodawcy – kupisz tutaj,

  Obowiązki pracodawcy w zakresie Bhp – kupisz tutaj.