Powołanie w zakładzie pracy komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, niejednokrotnie wzbudza szereg niejasności bądź obaw związanych nie tylko z jej powstaniem ale również uprawnieniami i wpływem na funkcjonowanie firmy. Kiedy Komisja Bhp jest obowiązkowa, a kiedy jej powołanie jest nieobligatoryjne ? Kto powinien znaleźć się w jej składzie i jakie zadania powinna ona realizować ? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie Państwo w niniejszym opracowaniu.

Obowiązek powołania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczy pracodawców za zatrudniających więcej niż 250 pracowników, formalnie regulują zapisy Kodeksu Pracy  (Art. 23712. § 1 i 2 § ) zawarte w dziale dziesiątym – Bezpieczeństwo i higiena pracy, w których rozdział XI – Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy, opisuje właśnie te kwestie. Co istotne również pracodawca, który nie przekracza tej liczby zatrudnionych osób, może powołać Komisję Bhp.

Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy, pełni wyłącznie funkcję organu doradczego i opiniodawczego. W jej skład wchodzą zarówno przedstawiciele pracodawcy jak i pracowników oraz co istotne ich ilość musi być sobie równa. Po stronie pracodawcy członkami komisji z reguły stają się pracownicy służby bhp i lekarz – przedstawiciel zakładu sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad firmą, natomiast po stronie pracowników występują ich przedstawiciele zarówno związków zawodowych jaki pracowników niezrzeszonych oraz jeśli go powołano społeczny inspektor pracy. Przewodniczącym komisji staje się pracodawca lub wyznaczona przez niego osoba, a wiceprzewodniczącym – społeczny inspektor pracy lub wyznaczony przez pracowników ich przedstawiciel.

Do głównych zadań komisji należą przede wszystkim wspomniane wyżej aspekty szeroko pojętego doradztwa, zarówno w zakresie prowadzonych kontroli jaki również działań opiniotwórczych. Polegają one między innymi na:

1. Dokonywaniu przeglądów warunków pracy i okresowej ocenie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

2.Opiniowaniu podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,

3. Formułowaniu wniosków dotyczących poprawy warunków pracy oraz współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Działania powołanej Komisji Bhp warto usystematyzować poprzez wprowadzenie jej formalnym zarządzeniem lub decyzją Pracodawcy. W dokumentacji opisującej ten fakt należy zawrzeć między innymi informacje o częstotliwości jej posiedzeń ( minimum raz na kwartał ), zadaniach oraz sposobach dokumentowania działań i podejmowanych wniosków. Warto pamiętać, iż posiedzenia komisji odbywają się w godzinach pracy, a za czas związany z udziałem w posiedzeniu komisji pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia. Udział przedstawiciela zakładu medycyny pracy, odbywa się także na koszt pracodawcy w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej. W istotnych lub trudnych do rozwikłania przypadkach po uzgodnieniu z Pracodawcą, komisja może korzystać z ekspertyz i opinii innych specjalistów, których również Pracodawca pokrywa koszty.

Zapraszamy Cię również do naszego bezpłatnego newslettera – Poradnika Pracodawcy – w którym omawiamy zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy, ochrony danych osobowych i kadr. Zapisać się do newslettera możesz TUTAJ. Jeżeli sam planujesz dystrybucję własnego newslettera, polecamy polskiego dostawcę, z którego usług sami korzystamy – Getresponse – zapewniającego nie tylko świetne narzędzie ale także perfekcyjną obsługę klienta.

Opracowanie / Marek Mróz – Główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Niniejszy wpis nie jest sponsorowany. Poniżej zamieszczamy ciekawe linki afiliacyjne do najlepszych książek i poradników w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Dokonując z nich zakupu, wesprzesz rozwój poradnika. Dziękujemy.

Pierwsza Pomoc – kupisz tutaj,

Podstawowe obowiązki pracownika i pracodawcy – kupisz tutaj,

Obowiązki pracodawcy w zakresie Bhp – kupisz tutaj.