Realizacja obowiązku prawnego sporządzania i przedstawiania pracodawcy okresowych analiz – ocena stanu bhp, wynika wprost z § 2 ust. 1 pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązek ten spoczywa na osobach określonych w art. 237¹¹ Kodeksu Pracy oraz w przypadku większych firm na etatowej służbie BHP. Spełnienie tego zadania, to jedno z najczęstszych zaniedbań na jakie napotykamy się podczas prowadzonych audytów lub kiedy przejmujemy obsługę firmy, po osobach lub firmach nastawionych wyłącznie na wystawianie faktur i przystawianie pieczątek.

Wspominanie rozporządzenie wprost określa wykonawcę okresowej oceny stanu bhp, oraz pośrednio jej termin. W dokumencie mowa jest o sporządzaniu dokumentu minimum raz w roku, a zawarte tam obowiązki służby bhp określają wprost: “Do zakresu działania służby bhp należy sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy”. Ocenę w najczęstszych przypadkach sporządza się raz na początku roku za rok ubiegły, a jej większą częstotliwość jej wykonania powinny definiować czynniki środowiska pracy oraz wypadkowość.

Celem okresowej oceny stanu bhp jest ustalenie czy w analizowanym zostały zrealizowane wszystkie przewidziane prawem obowiązki ciążące na pracodawcy. Ocena powinna odnosić się nie tylko do tytułowego obszaru bezpieczeństw i higieny pracy, ale także ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy, z którymi tworzy integralną całość. Ocenę warto także wykorzystać do porównania oraz analiz, jak obecny w instytucji system wygląd w porównaniu do lat ubiegłych oraz gdzie ma potencjał do ewentualnych zmian.

Prawidłowo wykonana ocena stanu bhp powinna w swoim zakresie obejmować:

1. Informacje o aktualnym stanie zatrudnienia, wraz z wymaganymi podziałami.

2. Zakres prowadzonego procesu lub procesów technologicznych.

3. Zagadnienia związane z zabezpieczeniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

4. Informacje o przeprowadzonej ocenie ryzyka zawodowego oraz jej aktualizacjach.

5. Uwarunkowanie dotyczące zasad przydziały środków ochrony indywidualnej.

6. Informacje dotyczące aktualności badań lekarskich.

7. Analizę prowadzonych szkoleń wstępnych i okresowych.

8. Zagadnienie związane z realizacją obowiązków w zakresie pierwszej pomocy.

9. Opis spełnienia wymagań bezpieczeństwa w tym minimalne wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń.

10. Informacje o wypadkach i chorobach zawodowych.

11. Uwarunkowania dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

12. Informacje o przeprowadzanych kontrolach instytucji państwowych.

Dobrze przygotowaną ocenę powinny podsumowywać, a zarazem charakteryzować konkretne wnioski w zakresie zagadnień wymaganych oceną oraz propozycje dotyczące proponowanych rozwiązań. Z dokumentem powinien także zapoznać się pracodawca, który jak warto pamiętać jest osobą nadrzędnie odpowiedzialną za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zarządzanym zakładzie lub instytucji.

Zapraszamy Cię również do naszego bezpłatnego newslettera – Poradnika Pracodawcy – w którym omawiamy zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy, ochrony danych osobowych i kadr. Zapisać się do newslettera możesz TUTAJ. Jeżeli sam planujesz dystrybucję własnego newslettera, polecamy polskiego dostawcę, z którego usług sami korzystamy – Getresponse – zapewniającego nie tylko świetne narzędzie ale także perfekcyjną obsługę klienta.

Opracowanie / Marek Mróz – Główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Niniejszy wpis nie jest sponsorowany. Poniżej zamieszczamy ciekawe linki afiliacyjne do najlepszych książek i poradników w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Dokonując z nich zakupu, wesprzesz rozwój poradnika. Dziękujemy.

Pierwsza Pomoc – kupisz tutaj,

Podstawowe obowiązki pracownika i pracodawcy – kupisz tutaj,

Obowiązki pracodawcy w zakresie Bhp – kupisz tutaj.