OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Usługi w zakresie Ochrony Danych Osobowych realizujemy w oparciu o wymagania Ustawy oraz Unijnego Rozporządzenia nazywanego potocznie RODO, tak aby Administrator Danych zgodnie z wymogiem rozliczalności, mógł wykazać zgodność z zawartymi tam postanowieniami, w przypadku kontroli Urzędu Ochrony Danych. Zadania te realizowane są poprzez audyt obecnego stanu oraz już wdrożonych rozwiązań, analizę posiadanej dokumentacji oraz powołanie jeśli to konieczne Inspektora Danych Osobowych lub administracyjnego wsparcia jego działalności.

Prowadzone przez nas działania to min.:

 • Audyt obecnej dokumentacji bezpieczeństwa danych osobowych obejmujący analizę zgodności przetwarzania danych osobowych u Klienta z wymaganiami obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych oraz wymaganiami stawianymi przez RODO, wraz z raportem.
 • Wskazanie zakresu niezbędnych działań w kontekście wymagań stawianych przez RODO,
 • Opracowanie wzorów wymaganej dokumentacji ( Instrukcji, Rejestrów oraz Procedur i Polityk ) oraz udostępnienie ich na zasadzie licencji niewyłącznej,
 • Pomoc we wdrożeniu dokumentacji,
 • Szkolenia kadry oraz pracowników w zakresie problematyki ochrony danych osobowych.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W przypadku organów lub podmiotów publicznych oraz przedsiębiorców, których główna działalność związana jest z monitorowaniem na dużą skalę osób lub zbieraniem szczególnych kategorii danych (tzw. „danych wrażliwych”), usługi w zakresie Ochrony Danych Osobowych rozszerzamy o powołanie Inspektora Ochrony Danych (IOD). Zadanie to realizujemy zarówno poprzez wsparcie doradcze powołanego Inspektora lub w zależności od potrzeb, realizacji podejmuje się jeden z naszych przedstawicieli. W przypadku tej formy współpracy zapewniamy:

 • Okresowe analizy ryzyka,
 • Wymagane audyty i przeglądy bezpieczeństwa danych osobowych,
 • Rejestrowanie incydentów i zgłaszanie ich do organu nadzorczego,
 • Nadzór nad prowadzeniem wymaganych rejestrów czynności przetwarzania danych,
 • Nadzór nad prowadzeniem właściwej dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych,
 • Reprezentowanie Klienta w zakresie przetwarzania danych osobowych,
 • Prowadzenie dedykowanych szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych dla pracowników.

Wdrożenia w firmie RODO, nie powinno się traktować jako przykrej konieczności podyktowanej najczęściej obawą przed wysokimi karami grożącymi w przypadku rażących zaniedbań. Poprawę bezpieczeństwa informacji oraz ochronę danych osobowych, warto wdrożyć mając na celu nie tylko zadbanie o bezpieczeństwo całej firmy.