OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Usługi w zakresie Ochrony Danych Osobowych realizujemy w oparciu o wymagania Ustawy oraz Unijnego Rozporządzenia nazywanego potocznie RODO, tak aby Administrator Danych zgodnie z wymogiem rozliczalności, mógł wykazać zgodność z zawartymi tam postanowieniami, w przypadku kontroli Urzędu Ochrony Danych. Zadania te realizujemy na podstawie audytu zastanego stanu posiadanych zasobów danych oraz wdrożenie dokumentacji i rozwiązań, niezbędnych dla zgodności przetwarzania danych z RODO. Jeśli to konieczne pełnimy także funkcję zgłoszonego do Urzędu Ochrony Danych Inspektora Ochrony Danych lub administracyjnie wspieramy działalność Administratora w tym zakresie.

Prowadzone przez nas działania to min.:

 • Audyt obecnej dokumentacji bezpieczeństwa danych osobowych obejmujący analizę zgodności przetwarzania danych osobowych u Klienta z wymaganiami obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych oraz wymaganiami stawianymi przez RODO, wraz z raportem.
 • Wskazanie zakresu niezbędnych działań w kontekście wymagań stawianych przez RODO,
 • Opracowanie wzorów wymaganej dokumentacji ( Instrukcji, Rejestrów oraz Procedur i Polityk ) oraz udostępnienie ich na zasadzie licencji niewyłącznej,
 • Pomoc we wdrożeniu przygotowanej dokumentacji,
 • Szkolenia kadry oraz pracowników w zakresie problematyki ochrony danych osobowych.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH – IOD

W przypadku organów lub podmiotów publicznych oraz przedsiębiorców, których główna działalność związana jest z monitorowaniem na dużą skalę osób lub zbieraniem szczególnych kategorii danych (tzw. „danych wrażliwych”), usługi w zakresie Ochrony Danych Osobowych rozszerzamy o powołanie Inspektora Ochrony Danych (IOD). Zadanie to realizujemy zarówno poprzez wsparcie doradcze powołanego Inspektora lub w zależności od potrzeb, realizacji podejmuje się jeden z naszych przedstawicieli. W przypadku tej formy współpracy zapewniamy:

 • Okresowe analizy ryzyka,
 • Wymagane audyty i przeglądy bezpieczeństwa danych osobowych,
 • Rejestrowanie incydentów i zgłaszanie ich do organu nadzorczego,
 • Nadzór nad prowadzeniem wymaganych rejestrów czynności przetwarzania danych,
 • Nadzór nad prowadzeniem właściwej dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych,
 • Reprezentowanie Klienta w zakresie przetwarzania danych osobowych,
 • Prowadzenie dedykowanych szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych dla pracowników.

Warto mieć na uwadze aby wdrożenia RODO w swojej firmie, nie traktować jako przykrej konieczności podyktowanej najczęściej obawą przed wysokimi karami grożącymi w przypadku rażących zaniedbań. Poprawa bezpieczeństwa informacji oraz ochrona danych osobowych, to wdrożenia mające na celu nie tylko zadbanie o bezpieczeństwo systemów całej firmy, ale także przetwarzane dane, nie tylko dane osobowe. Zapraszamy do kontaktu i współpracy.