PRZEGLĄDY SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO

Prowadzona przez nas działalność zapewnia pełen serwis oraz przegląd gaśnic i hydrantów oraz stałych urządzeń gaśniczych, a także wyposażenia związanego z ochroną przeciwpożarową. Prowadzimy szkolenia w zakresie próbnych ewakuacji oraz praktycznego użycia podręcznego sprzętu gaśniczego. Zlecając nam nadzór nad podręcznym sprzętem gaśniczym otrzymują Państwo:

 • Pewność rzetelnej konserwacji sprzętu podręcznego każdego rodzaju,
 • Wymianę, uzupełnienie brakujących elementów,
 • Pomiary ciśnienia hydrantów wewnętrznych jak i zewnętrznych,
 • Zabezpieczenie sprzętu – szczególnie w placówkach oświatowych,
 • Możliwość pełnego profesjonalnego i certyfikowanego remontu sprzętu,
 • Złomowanie sprzętu nienadającego się już do użytku.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Wykonujemy także Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego. Konieczność i zakres wykonywania instrukcji reguluje bezpośrednio Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów. Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego wykonujemy uwzględniając:

 • Warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z samego obiektu i jego przeznaczenia,
 • Wyposażenie w wymagane urządzenia przeciwpożarowe,
 • Sposoby postępowania na wypadek pożaru,
 • Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo,
 • Warunki i organizację ewakuacji,
 • Sposoby zapoznawania użytkowników z przepisami i instrukcją,
 • Zadania i obowiązki stałych użytkowników,
 • Plany i zdjęcia obiektów.

Do opracowania dokumentacji, a szczególnie jej formy zdjęciowej ukazującej faktyczny stan, położenie oraz drogi dojazdowe do obiektu, wykorzystujemy drona. Zdjęcia wykonane z powietrza zapewniają nie tylko doskonały pogląd sytuacyjny, ale również ułatwiają służbom ratunkowym rozeznanie w topografii danego miejsca.

Należy również pamiętać o konieczności aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego minimum raz co 2 lata, oraz po każdej zmianie sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które mogą wpłynąć na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. W zakresie konserwacji podręcznego sprzętu przeciwpożarowego warto natomiast wiedzieć iż przegląd gaśnic narażonych na działanie czynników atmosferycznych wykonuje się co pół roku.