Prowadzona przez nas działalność zapewnia pełen serwis podręcznego sprzętu przeciwpożarowego – w tym przegląd gaśnic i hydrantów oraz stałych urządzeń gaśniczych, a także wyposażenia związanego z ochroną przeciwpożarową. Prowadzimy także szkolenia w zakresie próbnych ewakuacji oraz praktycznego użycia podręcznego sprzętu gaśniczego. Zlecając nam nadzór nad podręcznym sprzętem gaśniczym otrzymują Państwo:

 • Pewność rzetelnej konserwacji sprzętu podręcznego każdego rodzaju,
 • Wymianę, uzupełnienie brakujących elementów,
 • Pomiary ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych jak i zewnętrznych,
 • Próby ciśnienie węży hydrantowych,
 • Zabezpieczenie sprzętu – szczególnie w placówkach oświatowych,
 • Możliwość pełnego profesjonalnego i certyfikowanego remontu sprzętu,
 • Przegląd gaśnic i hydrantów,
 • Złomowanie sprzętu nienadającego się już do użytku.

Jako jedna z nielicznych firm zajmujących się serwisem gaśnic i hydrantów, dokonujemy jednoczesnego pomiaru wydajności z dwóch lub więcej hydrantów wewnętrznych oraz zewnętrznych.

przegląd gaśnic i hydrantów

W ramach naszej działalności zapewniamy również serwis instalacji i systemów ochrony przeciwpożarowej oraz stałych urządzeń gaśniczych, który swoim zakresem obejmuje przeglądy i konserwację:

 • Drzwi przeciwpożarowych,
 • Systemów detekcji gazów,
 • Systemów i Centrali przeciwpożarowych,
 • Klap oddymiających,
 • Ręcznych ostrzegaczy pożarowych,
 • Przeciwpożarowych wyłączników prądu,
 • Sygnalizatorów dźwiękowych,
 • Bram przeciwpożarowych
 • Instalacji tryskaczowych
 • Oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Wykonujemy także Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego oraz jeśli to konieczne dokonujemy oceny zagrożenia wybuchem. Konieczność i zakres wykonywania instrukcji reguluje bezpośrednio Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów. Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego wykonujemy uwzględniając:

 • Warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z samego obiektu i jego przeznaczenia,
 • Wyposażenie w wymagane urządzenia przeciwpożarowe,
 • Sposoby postępowania na wypadek pożaru,
 • Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo,
 • Warunki i organizację ewakuacji,
 • Sposoby zapoznawania użytkowników z przepisami i instrukcją,
 • Zadania i obowiązki stałych użytkowników,
 • Plany i zdjęcia obiektów.

Do opracowania dokumentacji, a szczególnie jej formy zdjęciowej ukazującej faktyczny stan, położenie oraz drogi dojazdowe do obiektu, wykorzystujemy drona. Zdjęcia wykonane z powietrza zapewniają nie tylko doskonały pogląd sytuacyjny, ale również ułatwiają służbom ratunkowym rozeznanie w topografii danego miejsca.

Należy również pamiętać o konieczności aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego minimum raz co 2 lata, oraz po każdej zmianie sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które mogą wpłynąć na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. W zakresie konserwacji podręcznego sprzętu przeciwpożarowego warto natomiast mieć na uwadze, iż przegląd gaśnic narażonych na działanie czynników atmosferycznych wykonuje się częściej, bo co pół roku.

Równolegle dla opracowania lub aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego przygotowujemy także pozorację oraz sprawdzenie warunków ewakuacji. Próbne sprawdzenie warunków ewakuacji dotyczy:

1. właścicieli lub zarządców obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, którzy powinni co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

2. Obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich. W tym przypadku praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać – co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.