BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - USŁUGI BHP

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa za stan Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ochronę Przeciwpożarową w zakładzie pracy odpowiedzialny jest Pracodawca. W dużych zakładach zatrudniających powyżej 100 osób tworzy właściwą komórkę zatrudniając w niej specjalistę w zakresie Bhp na części lub pełnym etacie. W firmach, w których zatrudnienie nie przekracza 100 osób z reguły i zgodnie z prawem, powierza pełnienie nadzoru takiej firmie jak nasza. Jest to rozwiązanie korzystne dla obu stron. Firmie obniża zdecydowanie koszty utrzymania stanowiska pracy, nam natomiast daje pracę, która jednocześnie jest naszą pasją.

Działając jako zespół jesteśmy dostępni praktycznie o każdej porze 24h/7, a powierzone zadania realizujemy poprzez:

 • Zapewnienie obowiązku utworzenia służby bhp w zakładzie pracy,
 • Szkolenia wstępne i okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Audyty stanu bhp w firmie wg OHSAS 18001,
 • Sporządzanie okresowych analiz bhp,
 • Opracowania oceny ryzyka zawodowego,
 • Opracowywanie instrukcji ogólnych bhp i stanowiskowych,
 • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa pracy w odniesieniu do bhp,
 • Udział w dochodzeniach powypadkowych, oraz opracowanie dokumentacji,
 • Prowadzenie wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu bhp,
 • Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe,
 • Badanie środowiska pracy - hałas, zapylenie, oświetlenie, itp.,
 • Dobór najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • Wykonywanie tabeli norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony osobistej,
 • Reprezentowanie klienta w przypadkach kontroli organów kontrolnych,
 • Kontrole i przeglądy stanu bhp, p.poż i inne,
 • Organizacja szkoleń z innego zakresu, wynikające z indywidualnych potrzeb klienta,
 • Inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby bhp.

Zakres szczegółowych usług w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzonych przez naszą firmę to:

SZKOLENIA W ZAKRESIE BHP

Szkolenia Bhp utarły się jako nudne i nic nie wnoszące w jakość i bezpieczeństwo pracy stracone godziny, i postrzegane są najczęściej jako "zło konieczne" zarówno przez pracodawców jak i pracowników. Nasze szkolenia opieramy na wszelkich standardach i wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy. Konkretne treści dopasowujemy jednak do potrzeb określonej grupy zawodowej, potrzeb zakładu, specyfiki jego działalności czy też występujących w określonym środowisku pracy problemów lub zgłoszonych wniosków. Oferujemy dokonywanie profesjonalnych i ciekawych szkoleń wstępnych oraz okresowych w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla wszystkich grup zawodowych, stawiając na szkolenia praktyczne, ciekawe i wdrażając aktywizację ich uczestników. Gwarantujemy również jakość i rzetelność przekazywanej przez nas wiedzy oraz czytelną i zgodną z prawem dokumentację z przeprowadzonych szkoleń.

RYZYKO ZAWODOWE

Podstawowym aktem prawnym, wprowadzającym obowiązek oceny ryzyka oraz stosowania w jej wyniku odpowiednich środków profilaktycznych, jest dyrektywa Rady Europy z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków sprzyjających poprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, uchwalona na podstawie Traktatu Rzymskiego. Wymagania dotyczące tego zagadnienia znalazły również swoje odbicie w uregulowaniach państw Unii Europejskiej, której polska jest pełnoprawnym członkiem. Znowelizowany kodeks pracy w art. 226 nakłada na pracodawcę obowiązek informowania pracowników o ryzyku związanym z wykonywaną przez nich pracą. Według Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 129, poz. 844), pracodawca ma obowiązek oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe występujące przy określonych pracach, oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko...

Oprócz rozporządzenia podstawy prawne oceny ryzyka zawodowego stanowi Kodeks Pracy art. 226, a jego opracowanie regulują: Norma PN-N-18002. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego, Norma PN-N-18001. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania, Norma PN-N-1050. Zasady oceny ryzyka. Pracodawca powinien oceniać ryzyko nie tylko pod względem szkodliwości określonych zdarzeń czy emisji, lecz również pod kątem analizy źródeł szkodliwych oddziaływań na pracownika. Ryzyko powinno być oceniane dla występujących w procesie pracy zagrożeń w powiązaniu z wyposażeniem roboczym, wyposażeniem stanowisk pracy i w następstwie tej oceny powinno mieć określone odpowiednie środki profilaktyczne. Pracodawca ma również obowiązek dokumentowania zagrożeń i wyników oceny ryzyka, a przede wszystkim informowania pracowników o istniejącym ryzyku.

Przystępując do analizy ryzyka zawodowego na jakimkolwiek stanowisku pracy, należy mieć na uwadze, iż jej podstawowym celem jest zapewnienie możliwie najlepszej ochrony zdrowia pracowników.Takiej oceny dokonamy kompleksowo z użyciem dopasowanych do firmy sposobów i metod, tak aby było one wykonane rzetelnie i w sposób istotny przekazywało pracownikom informacje o zagrożeniach na stanowisku pracy. Ocena ryzyka zawodowego jest procesem kilkuetapowym i zawieramy w niej:

 • Opis ocenianego obiektu, stanowiska pracy,
 • Identyfikację zagrożeń występujących na stanowisku pracy,
 • Oszacowanie ryzyka,
 • Wprowadzenie środków profilaktycznych prowadzących do obniżenia poziomu ryzyka.

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE

Konieczność przeprowadzenia działań w momencie zaistnienia wypadku szczegółowo określają stosowne przepisy, nakładając na pracodawcę szereg obowiązków i odpowiedzialności. Nasze działania zapewniają dokonanie wszystkich niezbędnych czynności formalnych jak i biurowych w tym zakresie. Pracodawca musi zapewnić:

 • zabezpieczenie miejsca wypadku oraz osoby poszkodowanej,
 • udzielenie osobie poszkodowanej pierwszej pomocy,
 • przeprowadzenie postępowania powypadkowego,
 • wprowadzenie w życie wniosków profilaktycznych zapobiegających lub ograniczających podobne zdarzenia w przyszłości.

Ważnym aspektem jest również sporządzenie statystycznej karty wypadku. Nasze działania zapewniają terminowe i rzetelne przygotowanie wszelkich dokumentacji w tym zakresie oraz zabezpieczanie niezbędnych do prawidłowych działań środków i dokumentacji.

INSTRUKCJE BHP

Opracowanie i wykonanie dedykowanych dla stanowisk pracy instrukcji dotyczących:

 • Obsługi maszyn i urządzeń,
 • Postępowania w sytuacjach pożarowych,
 • Postępowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.