OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I SZKOLENIA

Zadanie zapewnienia skutecznej ochrony przeciwpożarowej, to jeden z najistotniejszych wymogów stawianych Państwa Firmie nie tylko przez prawo, ale przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo pracowników i zakładu. Zlecając nam nadzór nad obsługą podręcznego sprzętu, zyskujecie Państwo pewność spełniania wszelkich wymaganych norm w tym zakresie. Skuteczną ochronę pracowników i firmy realizujemy poprzez terminowość oraz rzetelność przeglądów, a także dzięki profesjonalnemu  przeszkoleniu załogi, w praktycznym użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego.

Zapewniamy Państwu:

 • Szkolenia w zakresie użycia podręcznego sprzętu, gaśniczego oraz zapoznaniem z wymaganiami ochrony wynikającymi z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
 • Przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego, jego konserwację, naprawę i atestację,
 • Złomowanie zużytego sprzętu ppoż,
 • Przeglądy oraz serwis hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów,
 • Oznakowanie zakładów w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej, planów ewakuacyjnych itp.,
 • Sprzedaż podręcznego sprzętu gaśniczego i jego oznakowań,
 • Pomiary wydajności sieci, próby ciśnieniowe, taśmowanie węży i inne.

PRZEGLĄDY SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO

Sprawny sprzęt gaśniczy w Państwa firmie to podstawa ugaszenia ognia w zarodku, kiedy jeszcze jest czas na reakcję. Zlecając nam nadzór nad podręcznym sprzętem gaśniczym  otrzymujecie Państwo:

 • pewność rzetelnej konserwacji sprzętu podręcznego każdego rodzaju,
 • wymianę, uzupełnienie brakujących elementów,
 • pomiary ciśnienia hydrantów wewnętrznych jak i zewnętrznych,
 • zabezpieczenie sprzętu - szczególnie w placówkach oświatowych,
 • możliwość pełnego profesjonalnego i certyfikowanego remontu sprzętu,
 • złomowanie sprzętu nienadającego się do użytku.

Cennik naszych usług uzależniamy od ilości sprzętu, jego rodzaju oraz zastanego stanu.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Dokumentacja formalna czyli - Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego to jeden z najbardziej istotnych w procesie zapobiegania powstaniu pożaru element. Konieczność i zakres wykonywania Instrukcji reguluje bezpośrednio Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów. Co ważne dokument ten nie dotyczy wszystkich bez wyjątku...

Dotyczy ona tylko obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe a przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcji, magazynowania i prac inwentarskich. Dokumentację Bezpieczeństwa Pożarowego zgodnie z prawem sporządzamy uwzględniając:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z samego obiektu i jego przeznaczenia,
 • wyposażenie w wymagane urządzenia przeciwpożarowe,
 • sposoby postępowania na wypadek pożaru,
 • sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo,
 • warunki i organizację ewakuacji,
 • sposoby zapoznawania użytkowników z przepisami i instrukcją,
 • zadania i obowiązki stałych użytkowników,
 • plany i zdjęcia obiektów.

Do opracowania dokumentacji, a szczególnie jej formy zdjęciowej ukazującej faktyczny stan, położenie oraz drogi dojazdowe do obiektu, wykorzystujemy drona. Zdjęcia wykonane z powietrza zapewniają nie tylko doskonały pogląd sytuacyjny, ale również ułatwiają służbom ratunkowym rozeznanie w topografii danego miejsca.

Warto dodać, że Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego nie jest ona wymagana dla obiektów lub ich części, jeśli nie występuje w nich strefa zagrożona wybuchem a ponadto:

 • kubatura brutto budynku nie przekracza 1000m3 a inwentarskiego 1500m3,
 • powierzchnia strefy pożarowej innej niż budynek nie przekracza 1000m2.

Należy również pamiętać o konieczności aktualizacji instrukcji minimum raz co 2 lata, oraz po każdej zmianie sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które mogą wpłynąć na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.