Z CZEGO WYNIKA OCENA STANU BHP ?

Obowiązek tworzenia oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, to obowiązek wynikający wprost z przepisów prawa. Pierwszy z nich to art. 207 i 236 Kodeksu pracy, które stanowią:

 • Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny, a w związku z tym powinien organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz zapewnić przestrzeganie przepisów i zasad bhp…
 • Nałożenie na pracodawcę obowiązku analizowania przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy…

oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, które:

 • nakłada na Służbę Bhp obowiązek sporządzania co najmniej raz w roku okresowej analizy bhp w zakładzie pracy.

KTO PRZYGOTOWUJE RAPORT OCENY STANU BHP ?

Zacytowane wyżej rozporządzenie wskazuje obowiązek dokonania okresowej oceny stanu bhp, który leży po stronie służby bhp. Tak więc w zależności od jej właściwie wybranej formy, obowiązek ten będzie ciążył na:

 • Etatowej służbie bhp, inspektorze lub specjaliście bhp w przypadku jednoosobowej obsady tego stanowiska,
 • Pracowniku, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp,
 • Specjaliście spoza zakładu, któremu zlecono wykonywanie służby bhp,
 • Pracodawcy wykonującego zadania służby bhp na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

W dwóch ostatnich przypadkach najczęściej będzie to wyspecjalizowana firma, zajmująca się obsługą firm i instytucji.

CO POWINNA ZAWIERAĆ OCENA O STANIE BHP ?

Dobrze opracowana ocena stanu bhp powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje, mogące być przydatne w analizie poziomu bezpieczeństwa oraz wnioskowaniu rozwiązań mogących realnie podnieść ten poziom lub zabezpieczyć pracowników przed szkodliwym wpływem środowiska pracy lub prowadzonego procesu technologicznego.

Przykładowa ocena zawierać powinna:

 1. Stan zatrudnienia – uwzględniając orzeczone niepełnosprawności oraz zatrudnienie kobiet i młodocianych,
 2. Opis głównego procesu technologicznego oraz procesów pomocniczych jeśli występują,
 3. Opis obecnych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
 4. Odniesienie do przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego,
 5. Uwarunkowania w zakresie odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej i refundacji okularów korekcyjnych do pracy z monitorem ekranowym,
 6. Analizę związaną z realizacją obowiązkowych badań lekarskich,
 7. Analizę przeprowadzonych w roku ubiegłym szkoleń wstępnych i okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy.
 8. Informacje o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz działań ratowniczych w przypadku wystąpienia zagrożenia, np. ewakuacji,
 9. Informacje o używanych maszynach, urządzeniach, narzędziach oraz wyposażeniu,
 10. Dane związane z wypadkami i chorobami zawodowymi stwierdzonymi w roku ubiegłym,
 11. Opis zastosowanych zabezpieczeń dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 12. Informacje o kontrolach zewnętrznych instytucji uprawnionych w roku ubiegłym.

Ocenę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy powinny kończyć wnioski ukierunkowane na wspomnianą wcześniej poprawę lub doskonalenie działań związanych z możliwością stałego podnoszenia jej poziomu. Do oceny załącza się również jeśli to konieczne uwagi od pracowników zebrane podczas prowadzonej oceny.

Jak widać ocena stanu bezpieczeństwa to dość obszerny dokument, jednocześnie jedna z pozycji kontrolowanych przez Inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. Niestety, mimo iż jest ona obowiązkiem nałożonym na służbę bhp, spory odsetek “pieczątkowców” oraz “pseudofirm” nie wykonuje jej w ogóle lub traktuje jako zło konieczne. Z taką sytuacją spotykamy się często podczas audytów nowych firm, jakie zwracają się do nas o wsparcie w zakresie działań bezpieczeństwa i higieny pracy lub audyt tego obszaru.

Zapraszamy Cię również do naszego bezpłatnego newslettera – Poradnika Pracodawcy – w którym omawiamy zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy, ochrony danych osobowych i kadr. Zapisać się do newslettera możesz TUTAJ. Jeżeli sam planujesz dystrybucję własnego newslettera, polecamy polskiego dostawcę, z którego usług sami korzystamy – Getresponse – zapewniającego nie tylko świetne narzędzie ale także perfekcyjną obsługę klienta.

Opracowanie:

Marek Mróz – Główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Niniejszy wpis nie jest sponsorowany. Poniżej zamieszczamy ciekawe linki afiliacyjne do najlepszych książek i poradników w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Dokonując z nich zakupu, wesprzesz rozwój poradnika. Dziękujemy.

Pierwsza Pomoc – kupisz tutaj,

Podstawowe obowiązki pracownika i pracodawcy – kupisz tutaj,

Obowiązki pracodawcy w zakresie Bhp – kupisz tutaj.