PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE – PODSTAWY PRAWNE

Uwarunkowania dotyczące wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). Zgodnie z § 81 ust. 1 tego rozporządzenia, pracodawca ma obowiązek określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych. W tym celu pracodawca w szczególności ma obowiązek zapewnić:

 1. Bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób,
 2. Odpowiednie środki zabezpieczające,
 3. Instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:
 • Imienny podział pracy,
 • Kolejność wykonywania zadań,
 • Wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach.

Według wspomnianego rozporządzenia, wyróżnia się następujące rodzaje mogących wystąpić prac szczególnie niebezpiecznych:

 • Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części w miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy innych pracach lub działania maszyn i innych urządzeń technicznych,
 • Prace w przestrzeniach zamkniętych (w zbiornikach, kanałach, studzienkach i wnętrzach urządzeń technicznych),
 • Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych,
 • Prace na wysokości,
 • Prace przy urządzeniach energetycznych,
 • Roboty ziemne,
 • Prace niebezpieczne pożarowo,
 • Prace w strefach zagrożenia wybuchem,
 • Prace przy użyciu strumienia wody pod wysokim ciśnieniem.
 • Wszelkie inne prace, dla których ocenione ryzyko jest wysokie.

Tutaj warto zauważyć że przepisy nie zamykają nawiasu w zakresie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych. To pracodawca może zdecydować czy określone działania ujmie jako prace tego typu, czy nie. Pracodawca jest również zobowiązany do ustalenia formy i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy.

DOKUMENTACJA PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

W zakresie uregulowań związanych z występowaniem prac szczególnie niebezpiecznych, pracodawca ma obowiązek opracować i wdrożyć do stosowania dokumentację w sprawie prac szczególnie niebezpiecznych zawierającą:

 1. Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych,
 2. Uprawnienia do wystawiania pisemnych poleceń pracy,
 3. Szczegółowe wymagania dotyczące organizacji i sposobów prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych, określone we wstępie wpisu,
 4. Zakres obowiązków i odpowiedzialności osób organizujących i prowadzących prace szczególnie niebezpieczne,
 5. Rodzaj dokumentów oraz zasady ich obiegu.

  PRACE NIEBEZPIECZNE I SZKOLENIA

  W odniesieniu do wymagań szkoleń, zarówno wstępnych jak i okresowych, w przypadku wystąpienia w zakładzie prac szczególnie niebezpiecznych, skróceniu ulegają czasookresy ważności szkoleń. A ponieważ prace te dotyczą z reguły stanowisk robotniczych, przestawiają się one następująco:

  • Szkolenie wstępne  – ważność do pół roku od daty szkolenia.
  • Szkolenie okresowe – ważność rok od daty szkolenia.

  Należy także zauważyć, że w przepisach prawa pracy nie sprecyzowano obligatoryjnie obowiązku formy pisemnej określania wymagań odnoszących się do prac szczególnie niebezpiecznych. I choć dopuszczalnym jest określenie tych wymagań w formie ustnej, wszędzie gdzie to jest możliwe, dla bezpieczeństwa osób oraz prowadzonej działalności zdecydowanie lepiej posługiwać się dokumentacją formalną.

  Zapraszamy Cię również do naszego bezpłatnego newslettera – Poradnika Pracodawcy – w którym omawiamy zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy, ochrony danych osobowych i kadr. Zapisać się do newslettera możesz TUTAJ. Jeżeli sam planujesz dystrybucję własnego newslettera, polecamy polskiego dostawcę, z którego usług sami korzystamy – Getresponse – zapewniającego nie tylko świetne narzędzie ale także perfekcyjną obsługę klienta.

  Opracowanie / Marek Mróz – Główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Niniejszy wpis nie jest sponsorowany. Poniżej zamieszczamy ciekawe linki afiliacyjne do najlepszych książek i poradników w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Dokonując z nich zakupu, wesprzesz rozwój poradnika. Dziękujemy.

  Pierwsza Pomoc – kupisz tutaj,

  Podstawowe obowiązki pracownika i pracodawcy – kupisz tutaj,

  Obowiązki pracodawcy w zakresie Bhp – kupisz tutaj.