Wykaz prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac, określa szczegółowo Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r (Dz. U. nr 200 poz. 2047 z późn. zm.) ujednolicone Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r. (poz. 1509). Rozporządzenie to definiuje konieczność opracowania instrukcji odnoszącej się do wykazu określającego zarówno prace wzbronione młodocianym jak i prace dozwolone młodocianym w określonych warunkach.

Instrukcja dotycząca prac wzbronionych młodocianym, powinna zawierać uwarunkowania ogólne odnoszące się do:

1. Wykazu prac wzbronionych młodocianym,

2. Określenia zakresu zezwolenia na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat przy niektórych rodzajach prac wzbronionych młodocianym, jeżeli jest to niezbędne do odbycia przygotowania zawodowego młodocianych.

Zarówno wykaz prac wzbronionych jak i prac, do których po spełnieniu pewnych warunków dopuszcza się zatrudnienie młodocianych, powinien odnosić się do następujących rodzajów prac:

1. związanych z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, wymuszoną pozycją ciała oraz zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu,

2. w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych,

3. stwarzających zagrożenia wypadkowe.

W związku z tym, iż w uzasadnionym powyżej przypadku dopuszcza się młodocianych do prac mogących tworzyć szczególne zagrożenie, w dokumentacji zawrzeć także należy uwarunkowania mające na celu maksymalne ograniczenie lub wykluczenie ich ekspozycji na wymienione w rozporządzeniu prace. Uwarunkowania te powinny zawierać następującą wykładnię:

1. Zatrudnianie młodocianych przy pracach, o których mowa w punkcie 2, nie może mieć charakteru pracy stałej, lecz ma ograniczać się do zaznajamiania młodocianych z czynnościami podstawowymi, niezbędnymi do odbycia przygotowania zawodowego.

2. Pracodawca zatrudniając pracowników młodocianych przy pracach, o których mowa w punkcie 2 podejmuje działania niezbędne do zapewnienia im szczególnej ochrony zdrowia podczas pracy, biorąc w szczególności pod uwagę ryzyko wynikające z ich braku doświadczenia, braku świadomości istniejących lub potencjalnych zagrożeń oraz niepełnej dojrzałości fizycznej i psychicznej, w tym:

– zapewnia wykonywania pracy i zajęć przez młodocianych na stanowiskach pracy i w warunkach niestwarzających zagrożeń dla ich bezpieczeństwa i zdrowia,

– zapewnia nadzór nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu lub innych osób uprawnionych do prowadzenia praktycznej nauki zawodu nad wykonywaniem pracy przez młodocianych,

– informuje młodocianych o możliwych zagrożeniach i o wszelkich podjętych działaniach dotyczących ich zdrowia,

– organizuje przerwy w pracy młodocianych dla ich odpoczynku w pomieszczeniach odizolowanych od czynników szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych.

Dopuszczenie młodocianych do prac, o których mowa w punkcie 2, może nastąpić na podstawie oceny ryzyka związanego z wykonywaną pracą, dokonanej przed rozpoczęciem pracy przez młodocianych lub w razie istotnej zmiany warunków wykonywania pracy. Podczas oceny ryzyka uwzględnia się w szczególności:

1. ocenę wyposażenia oraz organizacji miejsc pracy i stanowisk pracy młodocianych,

2. organizację procesów pracy oraz ich powiązanie,

3. charakter, stopień i okres narażenia na czynniki fizyczne, biologiczne i chemiczne,

4. formę, zakres i sposób korzystania z wyposażenia miejsc pracy, w tym z maszyn, narzędzi i sprzętu,

5. zakres i poziom szkolenia oraz instrukcji udzielanych młodocianym.

Wykaz prac wzbronionych młodocianym i stanowisk pracy, na których są wykonywane te prace, zamieszcza się w widocznym miejscu, w każdej komórce organizacyjnej, w której są zatrudniani młodociani.

W ustalaniu wykazów, o których mowa powyżej, powinien uczestniczyć także lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad zakładem, a tym samym nad zatrudnionymi osobami młodocianymi.

Zapraszamy Cię również do naszego bezpłatnego newslettera – Poradnika Pracodawcy – w którym omawiamy zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy, ochrony danych osobowych i kadr. Zapisać się do newslettera możesz TUTAJ. Jeżeli sam planujesz dystrybucję własnego newslettera, polecamy polskiego dostawcę, z którego usług sami korzystamy – Getresponse – zapewniającego nie tylko świetne narzędzie ale także perfekcyjną obsługę klienta.

Opracowanie / Marek Mróz – Główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Niniejszy wpis nie jest sponsorowany. Poniżej zamieszczamy ciekawe linki afiliacyjne do najlepszych książek i poradników w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Dokonując z nich zakupu, wesprzesz rozwój poradnika. Dziękujemy.

Pierwsza Pomoc – kupisz tutaj,

Podstawowe obowiązki pracownika i pracodawcy – kupisz tutaj,

Obowiązki pracodawcy w zakresie Bhp – kupisz tutaj.