Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy, wynikających z Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, jest zapewnienie swoim pracownikom rzetelnego szkolenia w zakresie Bezpieczeństwa Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej. Prawnie uwarunkowanie to spełnia wymagane przez rozporządzanie szkolenie wstępne bhp, a Pracodawca odpowiadający bezpośrednio za stan Bhp w jego firmie, naraża się na sporą odpowiedzialność w przypadku jego braku. Ma to szczególne znaczenie, gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku jego pracownika.

Szkolenie wstępne pracownika, składa się z dwóch etapów. Podstawą szkolenia jest Szkolenie Wstępne Ogólne, zwane często i również poprawnie “instruktażem ogólnym”. Dotyczy ono bezpośrednio: nowo zatrudnianych pracowników, studentów odbywających u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie w zakładzie powinno zapewnić jego uczestnikom przede wszystkim nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących bezpiecznego wykonywania obowiązków na powierzonym mu stanowisku pracy. Dzięki odpowiednio przygotowanemu programowi szkolenia, ukierunkowanemu na docelową grupę w zależności od rodzaju wykonywanej pracy, osoby szkolone zapoznają się z:

 • Ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy,
 • Sposobami ochrony przed występującymi zagrożeniami,
 • Czynnikami środowiska mogącymi mieć wpływ na pracę i pracownika,
 • Regulaminami pracy obowiązującymi w danym zakładzie,
 • Metodami bezpiecznego wykonywania pracy,
 • Zasadach zachowania w sytuacjach awarii i niebezpieczeństwa,
 • Sposobami i zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wspomniany program szkolenia opracowuje pracodawca lub na jego zlecenie jednostka prowadząca działalność szkoleniową w tym zakresie. Szkolenie wstępne ogólne prowadzi pracownik służby Bhp lub osoba wykonująca w zakładzie jej zadania – firma mająca nadzór nad sprawami bhp w danej instytucji. Szkolenie może przeprowadzić również sam pracodawca, jeśli posiada uprawnienia uzyskane w drodze odpowiednich szkoleń jego dotyczących i umożliwiających mu takie czynności. Ukończenie szkolenia kończy się pisemnym potwierdzeniem znajomości zasad i przepisów na stosownej karcie szkolenia wstępnego, którą dołącza się do akt osobowych pracownika. Warto pamiętać, że treści karty nie można w żaden sposób modyfikować, co niestety jest dość częstą praktyką niektórych “specjalistów”, którzy w ten sposób tworzą nieważny prawnie dokument.
Aktualny wzór karty szkolenia wstępnego możesz uzyskać korzystając z naszego bezpłatnego szkolenia, w którym omawiamy zagadnienia związane z prowadzeniem Szkolenia Wstępnego w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860 z późn. zm.) oraz zasady prawidłowej realizacji tego dokumentu.

Drugim elementem jakie przewiduje szkolenie wstępne bhp bezpośrednio na stanowisku jest “instruktaż stanowiskowy”. Ta część szkolenia wstępnego obywa się po szkoleniu ogólnym, również na podstawie opracowanego planu. Instruktaż, w przypadku stanowisk robotniczych nie powinien odbywać się wyłącznie tego samego dnia co pierwsza część szkolenia, z racji ilości godzin na niego przeznaczonych, możliwe to jest natomiast w przypadku stanowisk administracyjnych. Istotnym w tym zakresie faktem, jest także konieczność stworzenia na podstawie planu ramowego, szczegółowego planu szkolenia, uwzględniającego zagrożenia i czynności wykonywane na danym stanowisku pracy. Instruktaż stanowiskowy dotyczy:

 • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach z narażeniem na czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne,
 • Pracowników przenoszonych na inne stanowisko pracy, na którym występują wspomniane czynniki,
 • Studentów i stażystów na praktyce,
 • Uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie w tym zakresie prowadzi pracodawca lub osoba przez niego wyznaczona, najczęściej kierująca pracownikami. Ważne aby szkolący posiadał stosowne kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe. Niezbędnym jest również ukończone i aktualne szkolenie z zakresu metodyki instruktażu, które jest częścią szkolenia okresowego dla tej grupy zawodowej. Pracodawców i osoby kierujące pracownikami obowiązuje przejście takiego szkolenia nie później niż 6 miesięcy od zatrudnienia lub powierzenia im tych obowiązków, a do tego czasu pracownik ten nie może prowadzić wspomnianego instruktażu.

Jakość oraz treści przekazane na pierwszym szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa higieny pracy mają tak naprawdę dwa ważne cele. Pierwszy to wspomniane bezpieczeństwo pracownika, wynikające z jego świadomości co do występujących na stanowisku zagrożeń, obowiązków i praw. Drugim “niepisanym” aspektem jest swoiste podejście do problematyki bhp, ukazane ciekawie, rzeczowo i adekwatnie do potrzeb pracownika jak i jego obowiązków, kształtuje jego świadomość ważności profilaktyki w procesie pracy.

Zapraszamy Cię również do naszego bezpłatnego newslettera – Poradnika Pracodawcy – w którym omawiamy zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy, ochrony danych osobowych i kadr. Zapisać się do newslettera możesz TUTAJ. Jeżeli sam planujesz dystrybucję własnego newslettera, polecamy polskiego dostawcę, z którego usług sami korzystamy – Getresponse – zapewniającego nie tylko świetne narzędzie ale także perfekcyjną obsługę klienta.

Opracowanie / Marek Mróz – Główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Niniejszy wpis nie jest sponsorowany. Poniżej zamieszczamy ciekawe linki afiliacyjne do najlepszych książek i poradników w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Dokonując z nich zakupu, wesprzesz rozwój poradnika. Dziękujemy.

Pierwsza Pomoc – kupisz tutaj,

Podstawowe obowiązki pracownika i pracodawcy – kupisz tutaj,

Obowiązki pracodawcy w zakresie Bhp – kupisz tutaj.