WSPARCIE RODO DLA FIRM

Jak szacuje Urząd Ochrony Danych Osobowych, znaczna część małych i średnich przedsiębiorców, nie wdrożyła jeszcze wymagań wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. U. E. L 119/1 z 4 maja 2016 r.) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Pojęcia takie jak poufność, dostępność oraz integralność przetwarzanych danych, funkcjonują szczątkowo lub wcale, co niesie za sobą sporą dozę zagrożeń.

Wychodząc naprzeciw potrzebom małych i średnich przedsiębiorców proponujemy usługę opartą o stałe wsparcie w zakresie Ochrony Danych Osobowych, w formie supportu działalności polegający na:

 • inwentaryzacji funkcjonującego systemu przetwarzania danych w firmie,
 • wydaniu zaleceń co do wymaganych zmian lub wdrożeń w zakresie przetwarzanej dokumentacji oraz systemów informatycznych,
 • opracowaniu wymaganej dokumentacji w zakresie przetwarzania danych osobowych,
 • stałym wsparciu doradczym naszych specjalistów.

Do naszych zadań w takiej współpracy należy wskazywanie przedsiębiorcy (zleceniodawcy) działań niezbędnych do zapewnienia zgodności systemu ochrony danych z wymogami RODO, w szczególności poprzez:

 • opiniowanie umów, w tym w szczególności umów przetwarzania danych osobowych, procedur, dokumentów, pism związanych z ochroną danych osobowych i doradzanie Zleceniodawcy w tej kwestii,
 • przekazywanie informacji na temat interpretacji wydanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mających zastosowanie do przedmiotu działalności Zleceniodawcy,
 • wskazywanie konieczności dostosowywania obowiązujących u Zleceniodawcy dokumentów niezbędnych w zakresie ochrony danych osobowych do wszelkich zmian w zakresie prawa, zaleceń organów, sądów a także zmian organizacyjnych, prawnych lub funkcjonalnych odnoszących się do Zleceniodawcy,
 • udzielanie na żądanie władz Zleceniodawcy zaleceń, co do oceny skutków dla ochrony danych,
 • konsultowanie projektów odpowiedzi na korespondencję skierowaną do Zleceniodawcy przez osoby, których dane dotyczą, w przedmiocie związanym ze rozpatrywaniem złożonych przez nie zapytań i skarg,
 • ocenę stwierdzonych u Zleceniodawcy incydentów bezpieczeństwa pod kątem konieczności zgłoszenia ich do organu nadzorczego, jako naruszenie ochrony danych osobowych.

Podejmując się współpracy deklarujemy możliwość zapewnienia pracodawcy dodatkowego wsparcia eksperckiego polegającego na:

 • audycie funkcjonującego u Zleceniodawcy systemu ochrony danych osobowych i przedstawienia jego wyników w formie pisemnego raportu,
 • pomocy w zgłaszaniu naruszeń ochrony danych osobowych ich do organu nadzorczego oraz pomocy w prowadzeniu postępowań wyjaśniających mających na celu ustalenie ich przyczyn,
 • działaniach zwiększających świadomość personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania w postaci szkoleń organizowanych okresowo lub doraźnie z częstotliwością określoną przez Zleceniodawcę,
 • przygotowywaniu materiałów szkoleniowych w postaci plików w formacie *.pdf lub *.ppt, przeznaczonych do samokształcenia ze strony personelu Zleceniodawcy,
 • reprezentowaniu Zleceniodawcy w kontaktach z urzędami, organami, instytucjami i klientami w zakresie przetwarzania danych osobowych,
 • asystowaniu przy kontrolach dotyczących ochrony danych osobowych, prowadzonych przez organ nadzorczy lub inne podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa.

Wdrożenia w firmie Rodo, nie powinno traktować jako przykrej konieczności podyktowanej najczęściej obawą przed wysokimi karami w przypadku rażących zaniedbań. Poprawę bezpieczeństwa informacji oraz ochronę danych osobowych, warto wdrożyć mając na celu nie tylko zadbanie o bezpieczeństwo całej firmy, ale często również właściwe uporządkowanie tego nieco marginalizowanego w instytucjach, a tak ważnego tematu.

Wartością dodaną dla proponowanych przez nas usług, jest możliwość ich rozbudowy o wsparcie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, na preferencyjnych dla zleceniodawcy warunkach kompleksowej współpracy.

Zapraszamy Cię również do naszego bezpłatnego newslettera – Poradnika Pracodawcy – w którym omawiamy zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy, ochrony danych osobowych i kadr. Zapisać się do newslettera możesz TUTAJ. Jeżeli sam planujesz dystrybucję własnego newslettera, polecamy polskiego dostawcę, z którego usług sami korzystamy – Getresponse – zapewniającego nie tylko świetne narzędzie ale także perfekcyjną obsługę klienta.

Opracowanie – Marek Mróz

Manager ds. Bezpieczeństwa Informacji.