Oferowana przez nas obsługa bhp dotyczy wszystkich rodzajów działalności gospodarczej, zarówno podmiotów prywatnych jak i instytucji państwowych. Realizowane usługi w tym zakresie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, to między innymi:

SZKOLENIA W ZAKRESIE BHP

Prowadzimy profesjonalne i ciekawe szkolenia wstępne oraz okresowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla wszystkich grup zawodowych. Stawiamy na szkolenia praktyczne, ciekawe i aktywizujące uczestników. Gwarantujemy również jakość i rzetelność przekazywanej przez nas wiedzy oraz czytelną i zgodną z prawem dokumentację z przeprowadzonych szkoleń. Szkolenia Bhp utarły się jako nudne i niewiele wnoszące w jakość i bezpieczeństwo pracy stracone godziny i postrzegane są najczęściej jako “zło konieczne” zarówno przez pracodawców jak i pracowników. Podczas szkoleń konkretne i praktyczne treści dopasowujemy do określonej grupy zawodowej, potrzeb zakładu, specyfiki jego działalności, czy też występujących w określonym środowisku pracy problemów lub zgłoszonych wniosków. Dysponujemy także platformą do szkoleń on-line www.platformapiomar.pl

OPRACOWANIE RYZYKA ZAWODOWEGO

Dokonujemy rzetelnej oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy, uwzględniając:

 • Opis ocenianego obiektu, stanowiska pracy,
 • Identyfikację zagrożeń występujących na stanowisku pracy,
 • Oszacowanie ryzyka,
 • Wprowadzenie środków profilaktycznych prowadzących do obniżenia poziomu ryzyka.

POSTĘPOWANIA POWYPADKOWE

Zabezpieczamy wszelkie działania wymagane prawnie, związane z wypadkami przy pracy, wypadkami w drodze do i z pracy oraz wypadkami uczniów, a także osób nie będących pracownikami. Nasze działania to między innymi:

 • zabezpieczenie miejsca wypadku oraz osoby poszkodowanej,
 • udzielenie osobie poszkodowanej pierwszej pomocy,
 • przeprowadzenie postępowania powypadkowego,
 • wprowadzenie w życie wniosków profilaktycznych zapobiegających lub ograniczających podobne zdarzenia w przyszłości.

Sporządzamy także obowiązkową kartę statystyczną przekazywaną do głównego Urzędu Statystycznego.

OPRACOWANIE INSTRUKCJI BHP

Opracowujemy wszelkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, min.:

 • Obsługi maszyn i urządzeń,
 • Bezpieczeństwa prac transportowych,
 • Postępowania w sytuacjach pożarowych,
 • Prac kobiet i młodocianych,
 • Bezpieczeństwa prac z substancjami i mieszaninami chemicznymi,
 • Bezpieczeństwa prac klasyfikowanych jako niebezpieczne,
 • Postępowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

OPRACOWANIE INNYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

Wykonujemy inne niezbędne w prawidłowo funkcjonującej strukturze bezpieczeństwa i higieny pracy dokumenty, min:

 • Opracowujemy normy i zasady przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
 • Opracowujemy zasady refundacji okularów korekcyjnych do pracy z monitorem ekranowym,
 • Przygotowujemy dokumentację dotyczącą spisu i rejestru używanych substancji chemicznych.

PROWADZENIE PRZEGLĄDÓW I KONTROLI BHP

Na życzenie klienta, nasza obsługa bhp dotyczy także:

 • Prowadzania przejść kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy – kontrolne i roczne,
 • Prac w komisjach bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Doradztwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.