Stanowiska pracy administracyjno biurowej to jedne z najczęstszych i zarazem niezbędnych w wielu obszarach stanowiska pracy, konieczne do prawidłowej działalności praktycznie każdej firmy lub instytucji. Typowa praca administracyjno – biurowa wykonywana najczęściej w wymuszonej dla pracownika, najczęściej siedzącej pozycji, generuje sporo wymagań, których realizacja może w znaczny stopniu ograniczyć szereg wynikających z niej zagrożeń. Uwarunkowania te zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, doczekały się zmian, które wprowadzają również zmiany jakie narzuca dyrektywa Rady 90/270/EWG z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe (piąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) wejdą w życie 16 maja 2024 roku. Jakie zatem obowiązki w zakresie stanowiska pracy wyposażonego w monitor ekranowy ma pracodawca ? Jak je realizować i na co szczególnie zwrócić uwagę ? Zapraszamy do artykułu uwzględniającego już nadchodzące zmiany.

Wspomniane Rozporządzenie określa trzy zasadnicze kwestie. Pierwsza dotyczy wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe, szczegółowo określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia, którym poświęcamy odrębny artykuł – Wymagania dla stanowiska pracy wyposażonego w monitor ekranowy – od A do Z. Drugim bardzo istotnym o ile nie wyjściowym dla spełnienia powyższych wymagań, są wymagania dotyczące organizacji pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, którym poświęcamy niniejszy artykuł. Trzecim pozostającym nieco w cieniu poprzednich dwóch zakresów jest kosmetyczna zmiana w zapisach, według której pracodawca będzie miał obowiązek refundować korekcję wzroku nie tylko dla pracowników na typowych stanowiskach administracyjno – biurowych, ale na wszystkich stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.

W odniesieniu do wskazanych w rozporządzeniu wymagań dotyczących stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, pracodawca ma następujące obowiązki:

1. Organizację stanowiska pracy wyposażonego w monitory ekranowe w taki sposób by spełniało ono minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii – opisujemy je w artykule – Wymagania dla stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe – od A do Z.

2. Przeprowadzenie na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe oceny uwzględniającej:

a. organizację stanowiska pracy, w tym rozmieszczenie elementów wyposażenia w sposób zapewniający spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy,

b. stan elementów wyposażenia stanowiska pracy, zapewniający bezpieczeństwo pracy w tym ochronę przed porażeniem prądem elektryczny,

c. obciążenia narządu wzroku oraz układu kostno-szkieletowego,

d. obciążenia czynnikami fizycznymi, w tym szczególnie nieodpowiednim oświetleniem,

e. obciążenia psychicznego wynikającego ze sposobu organizacji pracy.

Wspomniana ocena powinna być prowadzona w szczególności dla nowo tworzonych stanowisk oraz po każdej zmianie organizacji i wyposażenia stanowiska pracy. Po każdej ocenie pracodawca ma obowiązek podejmować działania mające na celu usunięcie stwierdzonych zagrożeń i uciążliwości.

3. Informować pracowników o wszystkich aspektach ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy na zajmowanych stanowiskach, wynikach przeprowadzonej oceny oraz wszelkich środkach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

4. Zapewnić pracownikom łączenie przemienne pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac nieobciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innej pozycji ciała ( przy nieprzekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora ) lub co najmniej 5-minutową przerwę wliczaną do czasu pracy, po każdej godzinie przy obsłudze monitora ekranowego.

5. Zapewnić pracownikom profilaktyczną opiekę zdrowotną w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

6. Zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok lub szkła kontaktowe zgodnie z zaleceniem lekarza, jeśli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas obsługi monitora ekranowego.

Zasadniczą kwestią niezbędną dla rozpatrywania powyższych wymagań jest określenie podlegania stanowiska pracy pod samo rozporządzenie, podczas którego należy zwrócić uwagę na użyte zwroty:

1. Określenie monitor ekranowy – rozumiany jako urządzenie do wyświetlania informacji w trybie alfanumerycznym lub graficznym, niezależnie od metody uzyskiwania obrazu.

2. Określenie stanowiska pracy – które po zamianach będzie rozumiane jako przestrzeń pracy wraz z

 • wyposażenie podstawowe, w tym monitor ekranowy, klawiaturę, mysz lub inne urządzenia wejściowe, oprogramowanie z interfejsem dla użytkownika,
 • krzesłem i stołem,
 • opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym, w tym stacją dysków, drukarką, skanerem, uchwytem na dokumenty, podnóżkiem.

3. Określenie pracownika – które należy rozumieć poprzez osobę zatrudnioną przez pracodawcę, w tym praktykanta lub stażystę, użytkującą w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

  Co w zasadzie uległo zmianie w rozporządzeniu ? Otóż wprowadzono kilka zmian w zapisach aktu, które dotyczą:

  1. Obowiązku wyposażenie stanowiska pracy administracyjno-biurowej wyposażonego w laptop w dodatkowy osprzęt, jak monitor lub podstawka pod laptop, dodatkowa klawiatura oraz mysz. Kluczem jest tutaj słowo lub – czyli możliwość zdecydowania o rodzaju wyposażenia.

  2. Zapewnienie aby używane krzesła biurowe miały nie tylko podłokietniki, ale także aby były one regulowane – warto uwzględnić tą zmianę planując zakupy takich krzeseł.

  3. Zapewnienie jak wcześniej okularów korekcyjnych, ale także szkieł kontaktowych – użyte ponownie słowo lub będzie dawało możliwość zdecydowania.

  Zapraszamy do naszego bezpłatnego newslettera – Poradnika Pracodawcy – w którym omawiamy zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy, ochrony danych osobowych i kadr oraz informujemy i nowych artykułach na naszej stronie. Zapisać się do newslettera możesz TUTAJ. Jeżeli sam planujesz dystrybucję własnego newslettera, polecamy polskiego dostawcę, z którego usług sami korzystamy – Getresponse – zapewniającego nie tylko świetne narzędzie ale także perfekcyjną obsługę klienta.

  Opracowanie / Marek Mróz – Główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Niniejszy wpis nie jest sponsorowany. Poniżej zamieszczamy ciekawe linki afiliacyjne do polecanych książek i poradników w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Dokonując z nich zakupu, wesprzesz rozwój poradnika. Dziękujemy.

  Pierwsza Pomoc – kupisz tutaj,

  Podstawowe obowiązki pracownika i pracodawcy – kupisz tutaj,

  Obowiązki pracodawcy w zakresie Bhp – kupisz tutaj.