Prace uciążliwe, niebezpieczne i szkodliwe dla kobiet

Uregulowania prawne, określające ewentualne ograniczenia lub wykluczenia z wykonywania czynności związanych z prowadzoną działalnością przez zatrudnione w zakładzie kobiety, określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz.U. 2017 poz. Czytaj dalej…

Prace szczególnie niebezpieczne

PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE – PODSTAWY PRAWNE Uwarunkowania dotyczące wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). Zgodnie z § Czytaj dalej…

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – wymagania

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO (IBP) – WYMAGANIA PRAWNE Ochrona przeciwpożarowa i związana z nią Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, jest obowiązkiem wynikającym z Ustawy o Ochronie Przeciwpoża­rowej. Art. 1 niniejszej Ustawy określa konieczność realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez: Czytaj dalej…

Ocena ryzyka zawodowego

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO Podstawowym aktem prawnym, wprowadzającym obowiązek oceny ryzyka zawodowego oraz stosowania w jej wyniku odpowiednich środków profilaktycznych, jest dyrektywa Rady Europy z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków sprzyjających poprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, uchwalona na podstawie Traktatu Rzymskiego. Wymagania dotyczące tego zagadnienia znalazły również Czytaj dalej…

Okresowa ocena stanu Bhp

Z CZEGO WYNIKA OCENA STANU BHP ? Obowiązek tworzenia oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, to obowiązek wynikający wprost z przepisów prawa. Pierwszy z nich to art. 207 i 236 Kodeksu pracy, które stanowią: Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny, a w związku z tym powinien organizować pracę Czytaj dalej…

Palarnia w zakładzie pracy

PALARNIA W ZAKŁADZIE PRACY Palarnia. Słowo budzące sporo kontrowersji, nie tylko w kontekście zdrowia osób zeń korzystających ale również czasu pracy jaki poświęca się na przysłowiowy dymek. Obecnie pracodawcy nie maja obowiązku tworzenia palarni w zakładach pracy, niemniej jednak, jeżeli się na to zdecydują – pomieszczenie to będzie musiało jednak Czytaj dalej…