Uregulowania prawne, określające ewentualne ograniczenia lub wykluczenia z wykonywania czynności związanych z prowadzoną działalnością przez zatrudnione w zakładzie kobiety, określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz.U. 2017 poz. 796). Tytularne prace uciążliwe, niebezpieczne i szkodliwe dla kobiet, a w zasadzie ich wykaz, stanowi jeden z niezbędnych dokumentów, z jakim każdy pracodawca powinien zapoznać swoich pracowników, ale także podstawę zapewnienia zgodności z obowiązującym w tek kwestii prawem.

JAKIE PRACE ZAWIERA WYKAZ ?

Szczegółowe uwarunkowania ograniczeń podczas wykonywania prac przez kobiety w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią, powinien zawierać wspomniany wyżej wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia kobiet. Poniżej przedstawiamy ogólny zbiór czynności, w zakresie których występują różnorodne ograniczenia lub wykluczenia. Jeśli potrzebujecie Państwo szczegółowego dokumentu, zapraszamy do kontaktu lub zakupu konsultacji w tym zakresie.

1. Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów:

 • Wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto przekracza określone w rozporządzeniu normy,
 • Ręczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej określone w rozporządzeniu normy,
 • Ręczna obsługa elementów urządzeń (dźwigni, korb, kół sterowniczych itp.), przy której jest wymagane użycie siły przekraczającej określone w rozporządzeniu normy,
 • Nożna obsługa elementów urządzeń (pedałów, przycisków itp.), przy której jest wymagane użycie siły określone w rozporządzeniu normy,
 • Ręczne przenoszenie pod górę: przedmiotów przy pracy stałej oraz przedmiotów o masie przekraczającej określone w rozporządzeniu normy,
 • Oburęczne przemieszczanie przedmiotów, jeżeli do zapoczątkowania ich ruchu jest niezbędne użycie siły przekraczającej określone w rozporządzeniu normy,
 • Ręczne przetaczanie i wtaczanie przedmiotów o kształtach okrągłych oraz udział w zespołowym przemieszczaniu przedmiotów,
 • Ręczne przenoszenie materiałów ciekłych – gorących, żrących lub o właściwościach szkodliwych dla zdrowia,
 • Przewożenie ładunków na wózku jednokołowym (taczce) i wózku wielokołowym poruszanym ręcznie,
 • Prace w pozycji wymuszonej,
 • Prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej, przy czym czas spędzony w pozycji stojącej nie może jednorazowo przekraczać 15 minut, po którym to czasie powinna nastąpić 15-minutowa przerwa,
 • Prace na stanowiskach z monitorami ekranowym.

2. Prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym:

 • Prace wykonywane w mikroklimacie gorącym w warunkach, w których wskaźnik PMV (przewidywana ocena średnia) przekracza określone w rozporządzeniu normy.
 • Prace wykonywane w mikroklimacie zimnym w warunkach, w których wskaźnik PMV, jest mniejszy niż określone w rozporządzeniu normy
 • Prace wykonywane w środowisku o dużych wahaniach parametrów mikroklimatu, szczególnie przy występowaniu nagłych zmian temperatury powietrza w zakresie przekraczającym określone w rozporządzeniu normy.

3. Prace w narażeniu na hałas lub drgania:

 • Prace w warunkach narażenia na hałas, którego poziom ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w przepisach Kodeksu pracy, wymiaru czasu pracy, szczytowy lub maksymalny poziom dźwięku przekracza określone w rozporządzeniu normy,
 • Prace w warunkach narażenia na hałas infradźwiękowy i ultradźwiękowy, którego poziom dźwięku przekracza określone w rozporządzeniu normy,
 • Prace w warunkach narażenia na drgania działające na organizm przez kończyny górne oraz o ogólnym oddziaływaniu na organizm.

4. Prace narażające na działanie pola elektromagnetycznego o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz oraz promieniowania jonizującego:

 • Prace w zasięgu pola elektromagnetycznego o natężeniach przekraczających wartości dla strefy bezpiecznej, o kreślone w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • Prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące określonych w przepisach Prawa atomowego.

5. Prace w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu:

 • Prace nurków, prace w zbiornikach ciśnieniowych oraz wszystkie prace w warunkach podwyższonego lub obniżonego ciśnienia.

6. Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi:

 • Prace stwarzające ryzyko zakażenia: wirusem zapalenia wątroby typu B, wirusem ospy wietrznej i półpaśca, wirusem różyczki, wirusem HIV, wirusem cytomegalii, pałeczką listeriozy, toksoplazmą,
 • Prace przy obsłudze zwierząt dotkniętych chorobami zakaźnymi lub inwazyjnymi,
 • prace w narażeniu na inne czynniki biologiczne zakwalifikowane do grupy 2–4 zagrożenia, zgodnie z przepisami w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynnik.

7. Prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych:

 • Prace w narażeniu na działanie substancji i mieszanin wykazujących działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategoria 1A, 1B lub 2 (H340, H341), rakotwórczość – kategoria 1A, 1B lub 2 (H350, H350i, H351), działanie szkodliwe na rozrodczość – kategoria 1A, 1B lub 2 albo dodatkowa kategoria szkodliwego wpływu na laktację lub szkodliwego oddziaływania na dzieci karmione piersią (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362), rtęć i jej związki organiczne i nieorganiczne,
 • Prace w narażeniu na czynniki chemiczne o znanym i niebezpiecznym wchłanianiu przez skórę, leki cytostatyczne, mangan, syntetyczne estrogeny i progesterony, tlenek węgla, ołów i jego związki organiczne i nieorganiczne, rtęć i jej związki organiczne i nieorganiczne,
 • Prace w narażeniu na działanie rozpuszczalników organicznych,
 • Prace lub procesy technologiczne, w których dochodzi do uwalniania substancji chemicznych, ich mieszanin lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, wymienione w przepisach w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

8. Prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi lub psychicznymi:

 • Prace w wykopach oraz w zbiornikach i kanałach oraz pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach,
 • Prace w wymuszonym rytmie pracy (na przykład przy taśmie),
 • Inne prace stwarzające ryzyko ciężkiego urazu fizycznego lub psychicznego, w tym gaszenie pożarów, udział w akcjach ratownictwa chemicznego, usuwanie skutków awarii, prace z materiałami wybuchowymi, prace przy uboju zwierząt hodowlanych oraz obsłudze rozpłodników,
 • Niektóre rodzaje prac na wysokości.

Zapraszamy Cię również do naszego bezpłatnego newslettera – Poradnika Pracodawcy – w którym omawiamy zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy, ochrony danych osobowych i kadr. Zapisać się do newslettera możesz TUTAJ. Jeżeli sam planujesz dystrybucję własnego newslettera, polecamy polskiego dostawcę, z którego usług sami korzystamy – Getresponse – zapewniającego nie tylko świetne narzędzie ale także perfekcyjną obsługę klienta.

Opracowanie / Marek Mróz – Główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Niniejszy wpis nie jest sponsorowany. Poniżej zamieszczamy ciekawe linki afiliacyjne do najlepszych książek i poradników w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Dokonując z nich zakupu, wesprzesz rozwój poradnika. Dziękujemy.

Pierwsza Pomoc – kupisz tutaj,

Podstawowe obowiązki pracownika i pracodawcy – kupisz tutaj,

Obowiązki pracodawcy w zakresie Bhp – kupisz tutaj.