Zapewnienie bezpieczeństwa w zarządzanych obiektach szkolnych to podstawowy obowiązek zarządzających nimi osób. W szczególności dotyczy to placówek, z których bezpośrednio korzystają najmłodsi odbiorcy oferowanych usług, a rozpatrywanym kontekście uczniowie publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych. Zapewnienia w tym zakresie wymaga nie tylko spełnienie uwarunkowań bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkolnych, ale także bezpiecznych i higienicznych warunków nauki. Jak zatem podejść do tematu i właściwie przeprowadzić przegląd szkoły przed nowym rokiem szkolnym ? Na jakie aspekty zwrócić uwagę, jaki obszar poddać kontroli i jaką dokumentacją podsumować wykonane działania ? Wyjaśniamy to w niniejszym artykule, zapraszamy.

Podstawę prawną wykonywania przeglądu szkoły stanowi § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tj. Dz.U  2020  poz. 1604 z późń. zm.). Zapisy tam zawarte obligują Dyrektora do wykonywania kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz określenia kierunków ich poprawy. Kontrole te zgodnie z zawartym w § 3 zapisem powinny odbywać się co najmniej raz w roku, nie określa on jednak właściwego dla nich terminu. W praktyce najlepszym momentem do ich wykonanie będzie okres po przerwie wakacyjnej, z uwagi na fakt iż większość prac remontowych, modernizacyjnych oraz konserwacji, odbywa się właśnie w czasie nieobecności w placówce uczniów i nauczycieli.

Zaplanowany przegląd szkoły przed nowym rokiem powinien zawierać kilka istotnych dla bezpieczeństwa kwestii. Poza oczywistym ustaleniem składu komisji wykonującej przegląd, zaplanować także należy zakres kontroli uwzględniając przepisy zawarte w cytowanym wyżej rozporządzeniu, zapewniający sprawdzenie wszystkich istotnych dla bezpieczeństwa uczniów zagadnień, a co za tym idzie wykrytych podczas przeglądu nieprawidłowości i usterek. Na podstawie zebranych informacji należy wyznaczyć terminy usunięcia nieprawidłowości wraz z wyznaczaniem osób odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz uwzględnić czy nieprawidłowości mogą mieć wpływ na organizację pracy szkoły lub placówki. Wyniki przeprowadzonego przeglądu szkoły przed nowym rokiem powinny także zostać zawarte w stosownym protokole ustaleń prac powołanej komisji.

Zakres kontroli jak już wspomniałem definiuje właściwe rozporządzenie, w praktyce paragrafy rozdziałów I, II, IV i V. Z racji różnorodności obiektów oraz specyfiki ich pracy, niektóre wymagane obszary warto rozszerzyć, mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci. Jakim zatem w praktyce zakresem objąć przegląd szkoły lub placówki oraz na co w szczególności należy zwrócić uwagę ? Będą to następujące zagadnienia:

1. Warunki korzystania i możliwości ewakuacji z obiektu,

2. Stan terenu wokół budynków szkoły lub placówki, w szczególności ogrodzeń, barierek, dróg i chodników oraz zabezpieczeń miejsc o podwyższonym ryzyku, np. drzew, instalacji technicznych, gniazd owadów, itp.

3. Stan oświetlenia terenu, przyległych boisk, placów zabaw,

4. Stan elewacji, rynien, urządzeń odgromowych, okien, krat i drzwi, schodów, korytarzy,

5. Stan sal lekcyjnych, gimnastycznych, szatni, pomieszczeń sanitarnych,

6. Zabezpieczenie miejsc i czynników newralgicznych przed dostępem osób nieupoważnionych (w szczególności uczniów),

7. Zapewnienie ogrzewania, wentylacji, właściwej ergonomii,

8. Zapewnienie właściwych przeglądów technicznych budynku, instalacji oraz urządzeń, narzędzi i elektronarzędzi,

9. Stan innych pomieszczeń np. Biblioteki, kuchni, gabinetów,

10. Wyposażenie obiektu w sprzęt do udzielania pierwszej pomocy oraz podręczny sprzęt gaśniczy, a także poddawanie go przeglądom i serwisowi.

Warto mieć także na uwadze, iż protokół z przeprowadzonych czynności może zawierać także inne spostrzeżenia, uwagi lub zalecenia członków komisji.

Zapraszamy Cię również do naszego bezpłatnego newslettera – Poradnika Pracodawcy – w którym omawiamy zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy, ochrony danych osobowych i kadr. Zapisać się do newslettera możesz TUTAJ. Jeżeli sam planujesz dystrybucję własnego newslettera, polecamy polskiego dostawcę, z którego usług sami korzystamy – Getresponse – zapewniającego nie tylko świetne narzędzie ale także perfekcyjną obsługę klienta.

Zapraszamy także do Poradnika Pracodawcy BHP PPOŻ RODO na naszym kanale filmowym, na platformie YouTube. Zachęcamy do subskrypcji kanału, udostępniania treści dalej oraz zadawania w komentarzach pytań, które pomogą nam przygotowywać wartościowe dla Państwa treści.

Opracowanie / Marek Mróz – Główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Niniejszy wpis nie jest sponsorowany. Poniżej zamieszczamy ciekawe linki afiliacyjne do najlepszych książek i poradników w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Dokonując z nich zakupu, wesprzesz rozwój poradnika. Dziękujemy.

Pierwsza Pomoc – kupisz tutaj,

Podstawowe obowiązki pracownika i pracodawcy – kupisz tutaj,

Obowiązki pracodawcy w zakresie Bhp – kupisz tutaj.